Европейската комисия обяви "първа серия" от мерки за опростяване на ОСП, като се фокусира върху спорните изисквания за "екологичнo насочените площи".
 
Обявените по време на Съветa на министрите на 11 май в Брюксел предложения ще дадат възможност за по-голяма гъвкавост на държавите-членки при изпълнението на изискванията за "екологично насочени площи" – и те ще могат да се приложат за заявленията за директни плащания подадени през годината, съобщават от Института по агростратегии и иновации.
 
Опростяванията няма да изискват промяна в законодателството, тъй като "гъвкавостта" ще бъде интегрирана в т.нар. "Насоки на Комисията“ до държавите-членки относно директните плащания, каза комисарят по земеделието Фил Хоган пред министрите на земеделието.
 
Промените в насоките – публикувани през миналата година заедно с т.нар. делегирани актове и актове за изпълнение – ще бъдат предoставени на националните експерти по време на заседанието на Управителния комитет по ОСП на 20 май. След това те трябва да "са приложими веднага" - т.е. през 2015 – каза Хоган.
[news]
На заседанието на Съвета, държавите-членки приеха обща позиция по отношение на опростяванете на ОСП, предприето от изпълнителната власт на ЕС, с призив за намаляване на административните тежести, свързани с екологизирането.
 
Облекчения във връзка с екологично насочените площи в отговор на тревогите
 
В решението за реформи на ОСП от 2013, Комисията обеща да преразгледа екологично насочените площи – точка, силно критикувана от много земеделски групи – през 2016 г., което може да доведе до промени, ако селскостопанският производствен потенциал на ЕС се намали.
 
Сега обаче Комисията е предложила някои незабавни промени в директните плащания, което ще даде на държавите-членки значително повече свобода на действие по отношение на екологично насочените площи.
 
Новостите са свързани с изискванията за очертаване на екологично насочените площи, правилата за съседство на такива площи до обработваемата земя на стопанството, очертаването на постоянно затревените площи в рамките на Системата за идентификация на земеделските парцели и компенсиране на екологично насочените площи в случай на грешка при декларирането им.
 
"Това са въпроси, свързани с директните плащания, които са специално подчертани от вас, от членовете на Европейския парламент и от фермерите" и предложението за повече гъвкавост "ще улесни живота на фермерите и администрациите на национално ниво" каза Хоган пред министрите.
 
На първо място, страните-членки ще трябва само да картографират заявените екологично насочени площи, а не всички потенциални екологично насочени площи (текущата препоръка е да се картографира доколкото е възможно). Екологично насочените площи, които не са заявени, няма да има нужда да бъдат картографирани – и „ние ще трябва да извървим дълъг път, за да отговорим на опасенията на някои страни, по-специално на тези с много дребни земеделски стопани," каза Хоган.
 
Гъвкавост по отношение на идентифицирането на екологично насочените площи в т.нар. слой „екологично насочени площи“ също ще бъде предоставена, а Комисията ще позволи да се признават и живи плетове или обрасли с дървесна растителност ивици с отклонение в ширината до 4 метра.
 
Що се отнася до екологично насочените площи в съседство до обработваемата земя – поради опасения на земеделски производители, Комисията е готова да насърчи известна гъвкавост по отношение на изискването, че екологично насочената площ трябва да се допира до границата на парцел: ще се признае "ограничена буферна зона" между границата на парцела и екологично насочената площ. Хоган е готов да приеме опростен подход за идентифициране на някои специфични видове постоянно затревени площи в Системата за идентификация на земеделските парцели, каза той пред министрите.
 
Що се отнася до "грешните заявления" на екологично насочените площи, Комисията ще позволи лиспващата площ да се компенсира с друга екологична площ в същия парцел, дори ако последната не е заявена. „Тази отстъпка е насочена справедливо към земеделските производители,“ каза Хоган.
 
Хоган иска да отговори и на загрижеността на земеделските производители за задължението им за постоянните пасища и класифицирането на земята като земя оставена под угар. 
 
"В тази светлина бобовите култури (като например люцерната), няма да се  считат по дефиниция за постоянно затревена площ след петата година. Освен това срокът на деклариране на земята, оставена под угар, като екологично насочена площ и периода в рамките на агроекологични ангажименти, няма да бъдат взети под внимание при изчисляването на 5-годишния период за постоянно затревени площи", обясни той.
 
Тези въпроси ще бъдат разгледани по-подробно в ново "ръководство", посветено на постоянно затревените площи, което е в процес на обсъждане с експертите на национално ниво от различните дръжави, каза Хоган пред министрите.
 
Следват делегирани/актове за изпълнение 
 
В момента Комисията преразглежда цялото законодателство за ОСП с цел неговото опростяване, планира конкретни предложения до края на 2015 г. – като се започне с директните плащания, пазарните мерки и схемата за качество за защита на селскостопанските и хранителни продукти.
 
Тези предложения няма да променят основните регламенти на ОСП, по-скоро ще се фокусират върху делегираните актове и актовете за изпълнение, които ще изяснят подробно правилата за прилагане на ниво стопанство и ще се стремят да осигурят еднаквото им прилагане в целия ЕС.
 
На заседанието на Съвета на министрите Хоган уведоми министрите какво смята да представи "в идните месеци".
 
Относно директните плащания, Хоган ще излезе с "пакет от промени" след лятната ваканция". Той ще обхване онези елементи при директните плащания, като например схемата за младите земеделски стопани, обвързаното подпомагане и някои аспекти на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), каза той. "Ние, разбира се, ще продължим да работим по позеленяването", добави той.
 
Що се отнася до пазарните мерки, Комисията "преследва амбициозна програма за опростяване" – като създаде "работна група", за да приведе в съответствие около 200 регламента с Лисабонския договор.
 
"Нашата цел е не само да се намали драстично броят и сложността на тези правила, но също така да се гарантира реално опростяване, осезаемо за земеделските производители", каза Хоган пред министрите, като подчерта, че той е "готов да промени живота на земеделските производители и на администрациите на национално ниво" в цялото упражнение, наречено Опростяване на ОСП.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!