От Представителството на ЕК информират, че е отправена покана, отнасяща се за информационните мерки в областта на ОСП, които могат да бъдат осъществени в периода 1 април 2014 г. - 31 март 2015 г. Приоритетни ще бъдат дейности, съсредоточени върху основните въпроси на реформираната ОСП и по-специално свързани с безопасността на храните и устойчивото управление на природните ресурси.

 

Акцент е развитието на селските райони. Сред по-специфичните въпроси са прилагането на нови мерки, въведени с реформата в ОСП, като сближаване на преките помощи, тяхното екологизиране, обвързването им с условия, мерките за специфично подпомагане на определени видове производство, както и подпомагането на млади земеделски производители и малки стопанства.

 

Визирани са и механизмите за подпомагане на пазара, организациите на производители и междубраншовите организации, развитието на късите вериги на доставки, управлението на риска, системите за гарантиране на доходите, както и достъп до качествени схеми, тоест дейности, насочени към производители от страните-членки с ниска степен на регистрация.

 

Сред направленията за предложения са още иновациите, преструктурирането, модернизацията и диверсификацията на предприятия, както и други мерки за развитие на селските райони или на системите за консултации в селското стопанство. Крайният срок за подаване на заявленията е 30 ноември 2013 г.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!