Схемата за млади земеделски стопани е част от пакета за директни плащания и ще се прилага за първи път през кампания 2015. За разлика от мерките за подпомагане на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони, подпомагането е на годишна база. Кандидатите трябва да декларират площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане, като субсидия се отпуска за първите до 30 ха допустими площи по СЕПП. 

1) Възраст:

Допустими кандидати по схемата са млади земеделски стопани на възраст до 40 г. в годината на заявяване на участие по схемата. Това означава, че за кампания 2015 по схемата могат да участват родените през 1975 г. (независимо през кой месец на годината) или след тази година. 

2) Участници:

[news]
По схемата могат да кандидатстват както физически, така и юридически лица. Условието за участие на юридически лица е ефективният и дългосрочен контрол по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове, да се упражнява от физическо лице на възраст до 40 години. Физически лица упражняват ефективен и дългосрочен контрол върху юридическо лице по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове, ако през първата година, в която юридическото лице подава заявление за плащане по схемата:

а) са управители или председатели и/или са повече от половината от членовете на управителния орган на дружеството или кооперацията и

б) притежават повече от половината от гласовете в общото събрание на дружеството или кооперацията; или

в) са повече от половината от неограничено отговорните съдружници, които управляват дружеството; или

г) притежават капитала на еднолично търговско дружество. 

3) Период на подпомагане

Стопанството трябва да е създадено преди не повече от 5 години преди кандидатстването по схемата. За създаване на стопанството се отчита:

- датата на регистрация на кандидата за първи път като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г.;

- датата на подаване от кандидата на заявление за подпомагане;

- датата на започване на осигуряване на кандидата като земеделски производители, в случай че се осигурява като такъв;

- датата на вписване в регистъра по чл. 137, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

4) Документи

Кандидатите трябва да предоставят до 1 декември на годината на подаване на заявлението в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“, в която е подадено заявлението, един от следните документи за придобити професионални умения и познания:

а) завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или

б) завършено средно икономическо образование със земеделска насоченост, и/или

в) завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или

г) завършено висше икономическо образование със земеделска насоченост, и/или

д) удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.

Плащането по схемата е надбавка от 25% от плащането на хектар по СЕПП. Ръководство за фермерите по схемите за директни плащания и преходна национална помощ

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!