Председателят на Комисията по земеделие и гори Десислава Танева отговори на питане на Фермер.БГ относно сигнали на наши читатели, че има разминаване в броя на отчетените проекти по мярка 112 от ПРСР от Държавен фонд „Земеделие”.

Припомняме ви конкретния случай: По мярка 112 Млад фермер, според отчета представен от ДФЗ пред Комисията по земеделие и гори и публикуван в интернет страницата на ДФЗ, към 23.09.2009 г., става ясно, че има приети 5431 заявления. Читателят ни сигнализира, че притежава проект по 112 мярка с номер 5927.

1. Защо се получава разминаване в броя и номерацията на проектите?
Към 23.09.2009г. по Мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" са приети 5431 бр. заявления за подпомагане. В конкретния случай цифрите 5927 на проект с идентификационен номер 27/112/05927, не показват поредността на прием на заявлението по мярката, а са комбинация, генерирана от информационната система и гарантираща неговата уникалност.
Идентификационният номер на проектите се състои от десет цифри и се формира по следния начин:
-    Първите две цифри показват номера на областната разплащателна агенция, в която е прието заявлението за подпомагане;
-  Трета, четвърта и пета цифра показват номера на мярката, по която се кандидатства;
- Последните пет са комбинация от цифри, гарантираща уникалността на идентификационния номер на проекта и не показва броя на приетите заявления по определена мярка.
Ето защо не може да се направи извод за броя на подадените заявления по определена мярка от идентификационния номер на проекта.

2. Възможно ли е да има проекти по мярката, разглеждани приоритетно, а не последователно по реда на тяхното приемане?
Съгласно Наредба № 9 от 3.04.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., заявленията за подпомагане се одобряват по реда на приемането им в ОРА.
Съгласно условията на параграф 4, чл. 13 на Регламент (ЕО) No 1974/2006г., вземането на решение за одобрение на проекта трябва да бъде в рамките на 18 месеца от датата на започване на земеделската дейност на кандидата. В този смисъл, възможно е приоритетно да бъдат разгледани проекти, подадени на по-късна дата, но с изтичащ 18 месечен срок (съгласно становище на Управляващия орган на ПРСР с Вх. No 01-0409/3280 от 08.02.2008г.).
   
3. По какъв начин се гарантира на бенефициентите, че проектите се разглеждат по реда на приемането им?

Съгласно чл. 19 на НАРЕДБА № 9 от 3.04.2008г. кандидатите, чиито заявления за подпомагане отговарят на целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба, се одобряват по реда на приемането им в ОРА. Поредността на разглеждане на заявленията по Мярка 112 се гарантира чрез Информационната система на Разплащателната агенция, указваща дата, час и минута на приема на документите по всеки проект.

Официалния отговор на питането можете да видите в download центъра на Фермер.БГ.

Още по темата:

Десислава Танева - отговор по отчета за проекти по ПРСР
Десислава Танева - отговор по отчета за проекти по ПРСР

С над 1 млрд. лв. са надвишени бюджетите на мерки 112, 121, 321 и 322 от ПРСР

© 2009 Всички права запазени. Позоваването на източник Фермер.БГ е задължително!