За икономиката на страната е важно да продължи подпомагането на сектор "Тютюн". Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов заяви това в писмен отговор, връчен днес, 15 юни, на депутата от левицата Иван Иванов.
 
 
„Нашата страна е заинтересована от запазване на сегашните и създаване на нови финансови инструменти за подкрепа дохода на заетите в сектор "Тютюн" поради икономически, регионални и най-вече социални причини. За сектора трябва да се приложи специфична политика, особено в необлагодетелстваните райони, където алтернатива на друг тип земеделско производство е на практика невъзможна“, подчертава министър Порожанов.
 
Въпросът на народния представител беше продиктуван от проблема на земеделските стопани в село Сердковец, община Каолиново, които не са получили парите си за предаден тютюн Реколта 2016 г. на фирма „Лийв Табако - А. Михайлидис“ АД, гр. Сандански.
 
Фирмата е имала безсрочно разрешение за промишлена обработка на тютюн и тютюневи изделия от 2004 г. Заради нарушения на сроковете за подаване на информация в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), включително за количествата и стойността на неизплатения и изкупен тютюн от Реколта 2016 г.q правителството е приело решение на 22 февруари тази година за отнемане на безсрочното разрешение за срок от 3 години. 
 
Това обаче не освобождава фирмата от задълженията по сключените договори и предвидената в тях отговорност, става ясно от отговора на министъра.
 
Румен Порожанов припомня, че със закриването на Фонд "Тютюн" с промени в закона от 2011 г. е премахнато държавното регулиране при производството на тютюн, като отпада и възможността за намеса от страна на министерството и неговите структури за решаване на спорове, възникнали при нарушаване на договорите по покупко-продажба.
 
 
В отговор на депутатския въпрос Румен Порожанов представя и политиката към този бранш.
 
„За икономиката на страната е важно да продължи подпомагането на сектор "Тютюн". След направен анализ от министерството относно ефекта от прилагане на схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, е установено, че броят на регистрираните тютюнопроизводители в страната значително е намалял“, отбелязва министърът. 
 
По думите му, политиката трябва да бъде насочена към реалните производители на тютюн, като стимулира подобряването на възрастовата структура на насажденията и технологичното обновяване на сектора.
 
Конкретно Румен Порожанов посочва, че политиката на МЗХГ е насочена към постигане на следните цели:
 
- Повишаване на конкурентоспособността на българските тютюнопроизводители и ефективността на производството. Тази цел включва подобряване на пазарната реализация на тютюна, като в същото време се отчитат високите производствени разходи за тази култура;
 
- Стимулиране на тютюнопроизводителите да произвеждат по-висококачествен тютюн, отговарящ на пазарните изисквания;
 
- Насърчаване на тютюнопроизводителите да използват и други начини и земеделски производства за осигуряване на добри доходи.
 
За подкрепа на сектор "Тютюн" държавата прилага схема за преходна национална помощ за тюнюн, необвързана с производство,  финансирана от националния бюджет, за подпомагане на доходите на тютюнопроизводителите за произведен тютюн от сортовите групи "Басми", "Бърлей", "Вирджиния" и "Каба Кулак".
 
През 2018 г. са изплатени средства за подпомагане на сектор "Тютюн" на стойност до 85 млн. лв.