По данни на Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/ от началото на годината до момента на територията на страната са възникнали 327 горски пожара. Засегнати са 28 203 декара с иглолистни и широколистни насаждения и култури, което е четири пъти по-малко в сравнение с миналата година. Пред 2012 г. за същия период са били отчетени 790 пожара и засегната площ от близо 120 000 декара.

Тази година благодарение на бързата и адекватна реакция на горски служители и пожарникари само 15 % от пожарите са върхови. При този вид пожари се налага почистване на терена и последващо възобновяване. След върхов пожар съществени са загубите от дървесна биомаса - клони, листа, вършина, кора, като тяхното последващо оползотворяване често е невъзможно. Министерството на земеделието и храните е предприело законодателна промяна, с която намалява срока за залесяване на опожарените площи от 7 на 3 години. Останалите 85 % от пожарите са били низови и са обхванали само тревите, храстите и мъртвата горска постилка в и около насажденията.

Бързото локализиране на огъня, своевременната намеса и денонощните дежурства на горски служители, не са позволили разрастването на пожарите и обхващането на по-големи горски масиви.

Човешката небрежност е основната причина за възникването на горските пожари - над 70 %. Основен проблем за възникването на огнените стихии и опожаряването на стърнища в непосредствена близост до горски масиви. Най-многобройни са пожарите през август и септември. Изпълнителна агенция по горите многократно е призовавала за по-голяма бдителност и отговорно поведение в гората и в близост до нея. Най-малкото невнимание и небрежност водят след себе си сериозни последствия за горските екосистеми и биологичното разнообразие на страната ни.      

В потушаването на пожарите са участвали 2 740 служители от регионалните дирекции по горите и държавните горски и ловни стопанства. Значителен брой доброволци от местното население също са помогнали за потушаването на огнените стихии. Пожарите, обхванали най-големи площи до момента са в териториалния обхват на регионалните дирекции по горите – Стара Загора, Сливен и Бургас.

Насажденията, засегнати от низови пожари в повечето случаи продължават да се развиват нормално и често в тях не се налага провеждането на последващи пожара сечи. Дървесината от тези насажденията е без сериозни увреждания и нейните технологични и строителни качества са идентични с останалата реализирана на пазара нормална дървесина. Предвид това, собствениците на гори и държавните горски и ловни стопанства реализират добитите от такива насаждения асортименти без промяна в цените.

Неколкократно в близкото минало е въвеждана забрана за износ на опожарена дървесина като превантивна мярка срещу евентуално умишлено причиняване на пожари. Тази мярка не е изиграла търсената регулираща роля и няма пряка зависимост между наличието на забраната за износ и броя и площите на регистрираните горски пожари. Търсенето на допълнителни количества дървесина и намаление на цените не могат да бъдат мотив за предизвикване на пожари в горските територии. Освен това всички големи ползватели в страната и в региона многократно заявяват своето нежелание да преработват обгоряла дървесина, предвид влошаването на техническите параметри на произвежданата от тях крайна продукция ползвайки такава суровина.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!