ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК

Подготовката на площите за есенната сеитба на пшеница и ечемик - реколта 2010/2011 година включва система от растителнозащитни и агротехнически мероприятия, по-важни от които са:

 • сортова структура - явява се основа на борбата срещу болестите по зърнено-житните култури. Да не се допуска отглеждането на един сорт в земеделското стопанство и на големи площи. Да се засяват най-малко 2-3 сорта с различна продължителност на вегетационния период и различна устойчивост към болести;
 • оптимални срокове на сеитба на пшеница и ечемик - в зависимост от сорта и от агроекологичният район, сроковете на сеитба на пшеница и ечемик имат важно значение в успешната борба с вредителите;
 • правилно сеитбообръщение - на площи заразени от почвени патогени, особено причинители на базично и други видове кореново гниене, зърнено-житните култури не трябва да се засяват в продължение на най-малко три години;
 • обработка на почвата - необходимо е да се осигурят условия за заораване и бързо минерализиране на растителните остатъци от предшественика, особено при повторки, дружно поникване и развитие на растенията;
 • балансирано минерално торене - комбинираното торене с азот, фосфор и калий повишава устойчивостта на растенията към вредители. Високите и небалансирани норми на азотни торове задържат развитието на механичните тъкани. Растенията стават по-нежни и податливи на зараза от фитопатогени, особено брашнеста мана и видове ръжди;
 • качествено обеззаразяване на семената - допринася значително за намаляване количеството на първоначалния инокулум от съответния патоген и предпазва от развитието на някои опасни болести, преносими със семената - видове главни, фузариоза, ленточна болест по ечемика и др.

От предназначените за сеитба семена може да се вземат проби за лабораторен анализ и определяне степента и вида на зараза от гъбни болести. Според получения резултат, се пристъпва към обеззаразяване на семената с разрешените продукти за растителна защита. Необходимо е да се избират фунгициди с по-широк спектър на действие, особено при монокултурно отглеждане. За да се постигне качествено обеззаразяване на семената, то трябва да се извършва само със специализирана техника, като се спазва точната доза и равномерното разпределение на работния разтвор върху семената.

Обикновена полевка

Да продължат маршрутните обследвания на стърнищата за оценка състоянието на популациите на полевката и другите мишевидни гризачи и при необходимост да се предприеме:

 • на площите с плътност над 5 активни колонии на декар, задължително да се извърши дълбока оран (след преваляване и при подходящи климатични условия);
 • силно нападнатите стърнища да не се засяват през есента и да се оставят да зимуват като угар;
 • да се избягва засяване на есенници и рапица в площи, граничещи със силно нападнати люцерни.

ПРОЛЕТНИ ОКОПНИ КУЛТУРИ

Царевица

Фенофаза: "млечна зрялост"

Царевичен стъблопробивач

Гъсениците от второто поколение на царевичния стъблопробивач повреждат метлицата, стъблата и зърната в кочаните на царевицата. Растенията с повредени метлици и със стъбла, в които са издълбани ходове, често се пречупват. Гъсениците навлизат в кочаните под обвивните листа и се хранят с млечните зърна. Важно значение за успешното им развитие имат температурата и влажността на въздуха. Оптималната относителна влажност на въздуха е между 95 и 100%, а оптималната температура - 23-28°С. ПИВ след фенофаза "изметляване":

 • царевица за зърно: 90% нападнати растения от гъсениците с по 3-4 повреди/растение;
 • царевица за семепроизводство: 10% нападнати растения от гъсениците с по 1-2 повреди/растение.

Химичната борба срещу царевичния стъблопробивач се провежда в началото на излюпване на гъсениците и преди вгризването им в царевичното растение. От агротехническите мероприятия важно значение за намаляване на плътността на царевичния стъблопробивач имат сеитбообръщението и навременното унищожаване на растителните остатъци.

ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

ТЮТЮН

Да продължат третиранията на посевите с разрешените фунгициди със контактно-системно действие с цел ограничаване на развитието и разпространението на болестта.

Високите температури и сухото време потискат развитието й.

Тютюнев трипс и листни въшки

При достигане на ПИВ за тютюнев трипс: единични индивиди на 10-12% от растенията и за прасковената листна въшка: 15-20% нападнати растения, да се извърши третиране с някои от разрешените инсектициди, имащи действие и срещу двата неприятеля.

КАРТОФИ

Картофена мана

В регионите на Смолян и Перник е констатирано изключително агресивно проявление на болестта. В районите на Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Кърджали степента на нападение от картофена мана е от средна до силна.

Повишението на температурите и ниската атмосферна влажност ще ограничат развитието и разпространението на болестта.

Третиранията да продължат, като се използват фунгициди с контактно действие, а тези със системно да се използват при създаване на критичен период (захлаждане и превалявания) и откриване на петна.

Кафяви листни петна (алтернария)

В цялата страна е отчетена слаба до средна степен на нападение от болестта.

Борбата да се комбинира с тази за маната, като се прилагат регистрирани препарати за растителна защита.

Колорадски бръмбар

Плътността на колорадския бръмбар във всички области е над прага на икономическа вредност. В планинските райони на страната все още вредят ларвите на първо поколение, наблюдава се и излизане от почвата на възрастното от второ поколение и масово яйцеснасяне. В равнинните райони се наблюдава масово вредоносна дейност на ларвите от второ поколение, а в района на Пловдив - вредна дейност на ларви от трето поколение.

Препоръчително е редуването на инсектициди с различен механизъм на действие, за да не се допусне възникването на резистентност на неприятеля.

Листни въшки

Борба с листните въшки да се извежда при установяване на следните прагове на икономическа вредност:

 • при картофи за консумация - 2-5% нападнати растения;
 • при картофи за семепроизводство - при отчитане на единични екземпляри.

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Бяла американска пеперуда

Плътността на бялата американска пеперуда през настоящата година е ниска. Високите температури (над 36°С) причиняват изсъхване на яйчните купчинки и редуциране на популацията.

При установено излюпване на гъсениците от второ поколение, незабавно да се предприеме механично почистване на гъсеничните гнезда (изрязване и изгаряне).

ЯБЪЛКА, КРУША, ДЮЛЯ

Ябълков плодов червей

Да продължат ежеседмичните прегледи. При отчитане на 1,2-1,5% пресни вгризвания в плодовете, да се проведе третиране. Да се следят и сигналите на РСРЗ, които при отчитане на удължен летеж на пеперуди във феромоновите уловки, ще сигнализират ново (поредно) третиране.

Поради очакваните високи температури през месец август, необходимо е да се прилагат продукти за растителна защита от групата на фосфорорганичните инсектициди. Да се избягва приложението на продукти от групата на синтетичните пиретроиди. Интервалът между третиранията да се скъси до 10 дни.

В зависимост от сортовия състав и времето на беритба, да се съблюдават карантинните срокове на прилаганите инсектициди.

Да се обърне внимание на дюлеви насаждения (или в смесени градини) в близост до праскови, за нападение от източен плодов червей. При необходимост да се проведе третиране.

Кръгломиниращ молец

Третирания да се провеждат при отчитане на 2-3 броя яйца и мини на лист.

Червен овощен акар

В градини с отчетена плътност над установения праг на икономическа вредност, да се проведе третиране за намаляване плътността на популацията през следващата година.

Праг на икономическа вредност на червения овощен акар:

 • ябълка - 3-4 броя подвижни форми на лист;
 • круша - 5-7 броя подвижни форми на лист.

Калифорнийска щитоносна въшка

При отчитане на 0,5 броя ларви на 1 м. клонка и 2-3% нападнати плодове в градините, задължително да се проведе третиране, с което ще се намали зимуващият запас.

Крушова бълха

В градини с установена плътност над 4-6% леторасти с колонии от възрастни и ларви на едно дърво, да се проведе борба.

СЛИВА, ПРАСКОВА

Сливов плодов червей

В сливовите насаждения в планинските райони и високите полета, при отчитане на 0,8-1% пресни вгризвания в плодовете, да се проведе третиране.

Да се прилагат продукти с кратък карантинен срок!

Източен плодов червей

Борбата с източния плодов червей да продължи само при късните сортове праскови (Хале, Късна Дупнишка и др.), като се спазва карантинният срок на прилагания инсектицид.

Анарзия (прасковен молец)

През август гъсениците на неприятеля ще нанасят основно вреда върху младите, неплододаващи прасковени градини и в разсадниците. Задължително е да се проведат 1-2 броя третирания.

При късните сортове праскови пръсканията се покриват с тези срещу източния плодов червей.

Брашнеста мана по прасковата

За да се намали заразата за следващата година, изрежете и изгорете силно нападнатите леторасти.

ЛОЗЯ

Мана по лоза

Третирането за мана през август да продължи при младите (неплододаващи) лозя, а при плододаващите да се проведат 1-2 броя пръскания (при валежи и допусната зараза), с цел опазване на новия прираст. За по-добро узряване на дървесината, тези последни третирания да се проведат с медсъдържащи продукти с контактно действие.

Оидиум (брашнеста мана)

През август опасността от развитие на болестта ще продължи. Особено внимание да се обърне на късните десертни и винени сортове (за районите по Черноморското крайбрежие). Третиране да се провежда до прошарване на гроздето.

Сиво гниене

Да продължат третиранията за сиво гниене, като се обърне внимание на десертните сортове. Последното пръскане да се проведе най-малко 20 дни преди прибиране на гроздето.

Шарен гроздов молец

През този период ще вредят гъсениците от Ш-то поколение. Да се правят редовни обследвания и борба да се провежда след отчитане на плътност над ПИВ:

 • за десертни сортове - 7 - 8 броя гъсеници на 100 грозда;
 • за винени сортове - 10 - 12 броя гъсеници на 100 грозда.

Жълт лозов акар

Да се обследват насажденията и при отчитане на 9-10 подвижни форми на лист да се проведе пръскане за намаляване плътността на акарите за следващата година.

За извеждане на борбата с болестите, неприятелите и плевелите да се прилагат само разрешените за употреба продукти за растителна защита при съответната култура, вредител и в регистрираната доза!

Да се вземат необходимите мерки за опазване на пчелите от отравяне!

Изготвили:

Петя Григорова - началник сектор "АПТ"
Кристина Стоянова - младши експерт в отдел "ОРЗ"
Брилянта Григорова - главен специалист в отдел "ОРЗ"

/НСРЗ