Европейската комисия (ЕК) призовава България, Германия и Италия да изпълнят своите задължения за опазване на естествените местообитания и защитените видове, включени в мрежата „Натура 2000“ по Директивата за местообитанията. 
 
 
България е определила навреме едва 9 специални защитени зони от общо 230 територии, които са от значение за Общността. Към българската държава е отправена критика, че не е посочила подробно цели и мерки за опазване на всяка от териториите конкретно.
 
Всички държави имат задължението да определят като специални защитени зони териториите, включени в специален списък на ЕС, където са природните райони от значение за Общността.
 
 
Националните власти трябва също да вземат мерки за опазване на тези територии, така че да се постигне поддържане или възстановяване на защитените видове и местообитания в благоприятно състояние. 
 
„Тези действия трябва да бъдат осъществени в срок от 6 години от включването на тези територии в списъка на ЕС, който определя териториите от значение за Общността. Това са основни изисквания за опазване на биологичното разнообразие в ЕС“, обяви ЕК.
 
България, Германия и Италия разполагат със срок от 2 месеца, за да отговорят на писмото на Комисията. В противен случай ЕК може да реши да изпрати мотивирани становища за установяване на нарушения.