Министерството на земеделието обяви проект за удължаване с един месец на два срока, свързани с финансовото подпомагане на биопроизводителите.

Биопроизводството: Кога ще дойдат допълнителни средства?

Предвижда се това да стане в промяна в Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

Срокът за издаване на сертификати за биопроизводство от контролиращите лица ще бъде удължен от 30 септември сега на 30 октомври на петата година от поемането на ангажимента за биопроизводство. Както е известно, документите се подават в Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ).

Срокът за представяне от страна на фермера на копие от сертификата съответно ще се премести от 30 октомври на 30 ноември – най-късно на петата година.

Промените са подготвени по искане на бранша с мотив, че има култури с по-късно плододаване, за които сертификатите не може да се издадат до 30 септември.

Очакванията на министерството са поправките да се отразят благоприятно на всички стопани, които очакват финансова подкрепа по подмерките „Плащания за преминаване към биологично земеделие" и „Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в трите направления: биологично растениевъдство, биологично пчеларство, и биологично животновъдство.

Зам.-министър Лозана Василева: „С предложените промени в нормативната уредба се цели да се осигури възможност на контролиращите лица в реалистични срокове да въведат информацията за произведената продукция от култури с по-късен период на плододаване.”

Предвидено е и намаляване на административната тежест за контролиращите лица, като ще отпадне изискването те да вписват произведената продукция от всеки парцел или животно. Според проекта сертифицциращите организации ще посочват общата продукция от парцелите със съответната култура или вид животни, вместо поотделно за всеки. Тази промяна също беше предложена от бранша.

„По този начин ще се даде възможност на земеделските стопани, подпомагани по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020, да отговорят на изискванията на наредбата, като предоставят писмени доказателства за произведена продукция, съгласно чл. 29 на Регламент № 834/2007”, коментира зам.-министърът.

Лозана Василева допълва, че без приемането на тази уредба няма да бъде възможно от страна на контролиращите лица в допустимите срокове да въведат пълната информация в издаваните сертификати на операторите, което би довело до възстановяване на 100% от изплатената финансова помощ на голяма част от кандидатите, чиито ангажименти изтичат през 2019 г. 

С промяната в Наредба  № 4 ще се избегнат някои административни пречки за земеделските стопани, подпомагани по мярка 11, да изпълнят изискванията за предоставяне на писмени доказателства за съответствие с биологичното производство. 

Проектът за промени е публикуван за обществено в съкратен срок от 14 дни - до 19 септември включително, така че новите разпоредби да влязат в сила преди 30 септември.