Редица организации от аграрния бранш заявиха критичното си отношение към новия проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи, предложен от министерството на земеделието.
 
 
Общественото обсъждане беше до 16 януари, като заинтересованите лица можеха да предоставят становищата си до тази дата. 
Националната Био Асоциация също изрази мнението си и разкритикува части от законопроекта. 
 
 
„След като се запознахме с приложената документация към Проекта на Закон, ние направихме следните обосновани изводи, че той: 
 
- Накърнява правата и интересите на гражданите по отношение на тяхната собственост и стопанска инициатива;
 
- Съществено накърнява конституционни права на цялото общество като цяло в утвърдения законов ред;
 
- Дестабилизира доверието към държавата в качеството и на страна по договори за наем и аренда;
 
- Допуска изземването на имущество на граждани в частна полза;
 
- Налага допълнителни тежести (рентни плащания), на лица, които свободно и добросъвестно изпълняват добрите земеделски практики, като по този начин блокира свободната стопанска инициатива на всеки земеделски стопанин;
 
- Създава нови методи, схеми и начини за накърняване на фискалния интерес на държавата и общините;
 
- Пресича възможността за осъществяване на съдебен контрол върху прекратяването на договорите за анаем/ренда собственост на държавата (Държавен поземлен фонд) и общините (Общински поземлен фонд)“, се казва в становището на асоциацията. 
 
 
Те са категорични, че проектозаконът в този му вид не е работещ и няма да допринесе с нищо към подобряването на поземлените отношение. 
 
Преди ден стана ясно, че в петък предстои среща между представители на бранша и министерството. По време на тази работна група ще бъдат обсъдени становищата на земеделските производители и вариантите на промяна на текстовете в законопроекта, които притесняват стопаните.