Биологично произведените земеделски продукти и храни ще се предлагат на обособени щандове в търговските обекти и ще се съхраняват на специални означени места в техните складове. Това предвиждат одобрени от правителството промени в Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС, които ще бъдат внесени за приемане от Народното събрание.

 

В основната си част законопроектът въвежда Регламент (ЕО) №261/2012 за създаване на условия за признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото и за въвеждане на задължителни писмени договори между производители и изкупвачи за доставка на сурово мляко. С промените се облекчават изкупвачите на краве мляко като участници в квотната система, като се отменя изискването за учредяване на банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция. Мярката е в изпълнение на плана на правителството за намаляване на административната тежест за бизнеса. Въвеждат се задължителни писмени договори между производители и изкупвачи за доставка на суровото мляко, които да регулират отношенията по веригата.

 

Проектозаконът отразява и настъпилите в резултат на последните реформи на Общата селскостопанска политика промени в условията за прилагане и в съдържанието на някои от включените в него схеми и мерки на Общата организация на пазара. Създава се законово основание за прилагане на нови форми за пазарна подкрепа – в областта на пчеларството и под формата на предоставяне на мляко и на плодове и зеленчуци в учебните заведения (схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“).

 

Проектът на решение на МС, докладът на министъра на земеделието и храните, законопроектът и мотивите към него са публикувани за публично обсъждане в портала за обществени консултации www.strategy.bg.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!