Наредбата за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е обнародвана в Държавен вестник.
 
 
НАРЕДБА № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за подпомагане на земеделски стопани, които извършват земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), наричани по-нататък в наредбата „биологични дейности“.
(2) Прилагането на правилата за биологично земеделие в земеделските стопанства се подпомага за постигане на следните цели:
1. подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;
2. предотвратяване на почвената ерозия и борба с климатичните промени;
3. насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в селските райони чрез прилагане на методите на биологичното производство.
(3) Подпомагането по тази наредба се предоставя под формата на годишно плащане при спазване на изискванията на:
1. Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
2. Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правилата за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1307/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
3. Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (Регламент (ЕО) № 834/2007) (ОВ L, бр. 189 от 20 юли 2007 г.);
4. Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подборни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008) (ОВ L, бр. 250 от 18 септември 2008 г.);
5. Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (Регламент (ЕО) № 882/2004) (ОВ L, бр. 165 от 30 април 2004 г.);
6. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1306/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.).
 
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА
Раздел I
Допустими кандидати за подпомагане
 
Чл. 2. (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) съгласно чл. 30, ал. 2, т. 2 и/или т. 3 ЗПЗП, съгласно направлението, по което кандидатстват.
(2) Лицата по ал. 1 могат да кандидатстват за подпомагане, ако отговарят на условията за активен земеделски стопанин съгласно чл. 38б ЗПЗП.
 
Раздел ІІ
Подпомагани дейности
 
Чл. 3. Подпомага се прилагането на дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие“ и „Плащания за поддържане на биологично земеделие“, включени в следните направления:
1. биологично растениевъдство;
2. биологично пчеларство;
3. биологично животновъдство.
Чл. 4. Прилагането на направленията по чл. 3 се подпомага на територията на цялата страна.
Чл. 5. (1) Допустими за подпомагане комбинации от направления на един и същи парцел са:
1. биологично животновъдство за периода на преход с биологично растениевъдство за периода на преход само за фуражни култури и постоянно затревени площи;
2. биологично животновъдство с биологично растениевъдство само за фуражни култури и постоянно затревени площи;
3. биологично животновъдство за периода на преход с биологично растениевъдство само за постоянно затревени пасища и фуражни култури.
(2) Допустими за подпомагане комбинации с направления от други мерки за един и същи парцел са:
1. биологично животновъдство със заявени парцели по направление „Биологично растениевъдство“ за постоянно затревени площи и фуражни култури по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;
2. биологично животновъдство със заявени животни по направление „Опазване на застрашените от изчезване местни породи“ по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;
3. биологично растениевъдство и биологично животновъдство с едни и същи парцели и по направление „Контрол на почвената ерозия“ по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.
(3) Не се предоставя подпомагане за комбинации със:
1. парцели и/или животни, заявени по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020, с изключение на: парцелите по направление „Контрол на почвената ерозия“ и/или животните по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“;
2. постоянно затревени площи, заявени по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и плащания по Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на зони в Натура 2000, за които в заповедта за обявяването им няма забрана за използване на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.
Чл. 6. (1) Биологичните направления се изпълняват за период от пет последователни години.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от началото на годината на подаване и одобрение на „Заявлението за подпомагане“, което през първата година на кандидатстване е и „Заявление за плащане“. През всяка следваща година до изтичане на срока по ал. 1 кандидатите за подпомагане подават „Заявление за плащане“.
(3) След изтичане на петгодишния период на ангажимента кандидатите могат да удължават ангажимента си ежегодно до изтичане на програмния период.
Чл. 7. (1) Кодовете на биологичните дейности са посочени в приложение № 1.
(2) Кандидатите за подпомагане отбелязват в заявленията по чл. 6, ал. 2 кода на съответната дейност срещу всеки парцел, животно или пчелно семейство.
(3) Подпомаганите лица могат да променят всяка година кодовете в съответното направление по чл. 3 за периода от пет последователни години.
(4) Промените в дейностите се отбелязват в заявленията по чл. 6, ал. 2 чрез съответния код от приложение № 1.
 
Раздел ІІІ
Финансови условия за подпомагане
 
Чл. 8. Финансовата помощ за извършване на биологичните дейности, включени в подмерките и направленията по чл. 3, се предоставя под формата на ежегодни плащания, като 75 на сто от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а 25 на сто – от бюджета на Република България.
Чл. 9. Плащанията за биологично земеделие се предоставят в рамките на предвидените финансови средства по мярка „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Чл. 10. (1) Един кандидат може да бъде подпомаган едновременно за извършването на дейности в повече от едно направление съгласно чл. 3 за периода на прилагане на мярка „Биологично земеделие“.
(2) Максималният размер на годишното плащане е съгласно посочените размери в Приложение II на Регламент (ЕС) № 1305/2013, както следва:
1. за едногодишни култури – 600 евро/ха;
2. за специализирани многогодишни култури – 900 евро/ха;
3. за друг начин на земеползване – 450 евро/ха.
Чл. 11. (1) Годишният размер на плащанията за преминаване към биологично земеделие (периода на преход) е, както следва:
1. полски култури, включително фуражни – 284 евро/ха;
2. постоянно затревени площи – 128 евро/ха;
3. трайни насаждения, лозя и маслодайна роза – 736 евро/ха;
4. ароматни и медицински растения – 515 евро/ха;
5. зеленчукови култури – 575 евро/ха;
6. за пчелно семейство – в евро – 35 евро/пчелно семейство;
7. едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за мляко – 230 евро/ха;
8. едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо – 160 евро/ха;
9. дребни преживни животни (овце и кози), отглеждани за комбинирано производство (мляко и месо) – 122 евро/ха.
(2) Годишният размер на плащанията за биологично земеделие е, както следва:
1. полски култури, включително фуражни – 168 евро/ха;
2. постоянно затревени площи – 112 евро/ха;
3. трайни насаждения, лозя и маслодайна роза – 557 евро/ха;
4. ароматни и медицински растения – 405 евро/ха;
5. зеленчукови култури – 399 евро/ха;
6. за пчелно семейство – 25 евро/пчелно семейство;
7. едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за мляко – 77 евро/ха;
8. едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо – 63 евро/ха;
9. дребни преживни животни (овце и кози), отглеждани за комбинирано производство (мляко и месо) – 90 евро/ха.
(3) Не се предоставя плащане по настоящата мярка за парцели от блока на земеделското стопанство, които са оставени в угар.
(4) Плащания по ал. 1 се предоставят на подпомаганите лица за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно чл. 36, ал. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 на Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008 г.).
Чл. 12. (1) Финансовата помощ се предоставя за парцели, животни и пчелни семейства, които са одобрени за участие и за които земеделските стопани са поели задължение да изпълняват дейности по съответното направление за период от пет последователни години.
(2) По направленията „биологично пчеларство“ и „биологично животновъдство“ се подпомагат собственици на пчелни семейства и животни. Дейностите по тези направления се основават на брой пчелни семейства или на брой животински единици.
Чл. 13. Когато при проверка на място или административни проверки се установи, че за съответните парцели, пчелни семейства или животни не са спазени базовите изисквания съгласно приложение № 2, минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита съгласно приложение № 3 и изискванията по управление, плащанията за биологичните дейности се отказват или намаляват съгласно методика, утвърдена от министъра на земеделието и храните.
Чл. 14. (1) Финансова помощ за годината за подаване на заявление по чл. 6, ал. 2 по съответното направление не се предоставя или се намалява, когато:
1. кандидатът за подпомагане стопанисва земеделски парцели с размери, по-малки от определените в чл. 18, ал. 2;
2. при административни проверки или проверки на място са установени по-малко от минималния изискван брой пчелни семейства или животински единици;
3. кандидатът за подпомагане възпрепятства извършването на проверка на място;
4. кандидатът отбележи грешен код срещу даден парцел, пчелно семейство или животно в заявлението по чл. 6, ал. 2;
5. при административни проверки се установи, че е настъпила промяна в първоначално декларираното предназначение (за мляко или за месо) на заявено за подпомагане животно от едър рогат добитък;
6. при административни проверки и/или проверка на място се установи по-малък брой животни или пчелни семейства от заявените за подпомагане животни или пчелни семейства;
7. животните не отговарят на изискванията по чл. 24;
8. при административни проверки се установи, че дадени парцели не се контролират от контролиращото лице;
9. при административни проверки се установи, че е прекратен договорът с контролиращото лице.
(2) Не се отпуска финансова помощ за годината на подаване на заявление по чл. 6, ал. 2 за съответното направление, когато:
1. не е представен в предвидените срокове някой от документите по чл. 38 и чл. 39;
2. кандидатът заяви по-малко ЖЕ или площи по направление „биологично животновъдство“ от определените в чл. 36, ал. 1;
3. кандидатът заяви по-малко пчелни семейства по направление „биологично пчеларство“ от определените в чл. 35, ал. 1;
4. броят на пчелните семейства, записани в регистъра на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), е по-голям от заявения и за разликата не е представен договор и/или анекс с контролиращо лице, или в договора не е посочен броят на пчелните семейства;
5. кандидатът не е предоставил договор или анекс с контролиращо лице, в който да са отбелязани всички индентификатори на животните от заявения вид и вписани в регистъра на БАБХ;
6. Държавен фонд „Земеделие“ поиска допълнителна информация на основание чл. 40 и такава не бъде предоставена, не се отпуска финансова помощ за текущата година.
Чл. 15. (1) Държавен фонд „Земеделие“ прекратява поетия ангажимент и подпомаганите лица възстановяват 100 % от получената финансова помощ, когато не са изпълнили изискванията по чл. 16, ал. 1 и/или ал. 2.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ прекратява ангажимента и подпомаганите лица възстановяват получената финансова помощ съобразно разпоредбите на ал. 4, когато стопанствата им са прехвърлени на друго лице, регистрирано в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), което е декларирало, че ще продължи изпълнението на биологичния ангажимент, но е установено, че ангажиментът не се изпълнява.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ прекратява поетия ангажимент и подпомаганите лица възстановяват получената финансова помощ по съответното направление съобразно разпоредбите на ал. 4, когато:
1. не са изпълнили изискванията на чл. 17, ал. 2;
2. преустановят прилагането на съответното направление преди изтичане на срока по чл. 6, ал. 1;
3. не са спазили изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 2.
(4) Подпомаганите лица възстановяват получената до момента финансова помощ по съответното направление заедно със законните лихви в зависимост от годината на първоначално одобрение по мярката до годината, в която е прекратен поетият ангажимент, както следва:
а) до края на третата година – 100 %;
б) до края на четвъртата година – 40 %;
в) до края на петата година – 20 %;
г) след петата година – 10 %.
(5) В случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства поетият ангажимент се прекратява и не се изисква частично или пълно възстановяване на получената от земеделския стопанин финансова помощ.
(6) Случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства заедно със съответните доказателства (документи, издадени от компетентен административен орган) се съобщават в писмена форма на ДФЗ – РА, от земеделския стопанин или от друго упълномощено от него лице или от неговите правоприемници в рамките на 15 работни дни от датата, на която земеделският стопанин или упълномощеното от него лице или неговите правоприемници са в състояние да направят това.


Пълния текст на НАРЕДБАТА, както и приложенията към нея можете да изтеглите от ТУК:


НАРЕДБА № 4 за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!