От Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) настояват администрацията да не ограничава бизнес инициативата, а вместо това да разработи точни механизми срещу създаването на изкуствени условия и да не се променя списъкът с приоритетните култури и животни. Това става ясно от становище на асоциацията по проект на НИД на Наредба № 9 за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020, което вече е изпратено в аграрното министерство.
 
Във връзка с инвестициите за напояване от АЗПБ предлагат да се прилага един документ – само от РИОСВ, а съгласуването с Басейнова дирекция да се прави междуведомствено. Така ще се избегне необходимостта земеделските производители да обикалят в различните държавни институции и да събират множество документи.
 
Необходимо е също така инвестициите за напояване да се стимулират с допълнителни точки на принципа на въведения вече критерий за строително-монтажните работи и съоръженията към тях.
 
Асоциацията адмирира създадената от министерството възможност с един формуляр да става прехвърлянето на проектни предложения по подмярка 4.1 от предходния прием към предстоящия през октомври.
 
„Това е старо предложение на АЗПБ, което цели всички проекти, които са останали под чертата по първия прием да могат да кандидатстват отново за европейско финансиране само с потвърждение на стария проект,“ коментира Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на АЗПБ.