Oнлайн система помага на фермерите да вземат правилни решения за подхранване на културите. Тя обработва данни от сензори и интегрира снимкови анализи, за да подобри както количеството, така и качеството на добива чрез прецизно торене. 

Агроиновации: Сензорен контрол на амоняк в животновъдни стопанства

Разработването на тази система е в основата на Пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява в Полша от Регионалния клъстер „Северозападна Европа“. Това е темата на брой 159 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

В основата на този експеримент е обработката на данни от стопанството, които понастоящем не са добре адаптирани за нуждите на фермера като краен техен потребител. Първата фаза на експерименталните дейности има за цел да изгради общност от различни по големина стопанства и възможности за сътрудничество между тях. 

Впоследствие този проект започва разработването на онлайн система за вземане на решения (DSS). Тя ще използва данни от сензорни платформи, за да оптимизира управлението на почвата. Целта е да се идентифицират и локализират зоните, където е нужно въвеждането на хранителни вещества. 

Цифровото оптимизиране на торенето увеличава добивите и подобрява конкурентоспособността на фермерите. 

Чрез адаптиране на съдържанието на бази данни от различни източници системата позволява записването на локално променливи условия на околната среда. Онлайн могат да се интегрират обработени сигнали от мобилни сензори за специфично торене на място.

За да се оптимизират моделите и алгоритмите, прилагани в този пилотен експеримент, се използват данни за почвата, културите и добива от различни доставчици. Свойствата на почвата и зърното се измерват по класически методи и проби на случаен принцип. 

За да се идентифицират покривните култури и да се диагностицира състоянието на посевите, се използват хиперспектрални изображения, направени с дронове и спътници. 

Целта на този цифров инструмент е да намери връзка между данни и моделиране, като същевременно се вземат предвид различни стандарти за обмен на данни от машините и селскостопанските системи. 

Резултатът ще бъде надеждна система за вземане на решения. Тя комбинира проекти за съветнически услуги с корелационни модели и методи, базирани на анализ на съдържанието на данните.

159 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!".

 

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.