На 12 въпроса ще отговаря министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на петъчния парламентарен контрол, който започва в 11 ч. Греков ще отговаря на депутатски питания относно правомерността на отдаване на общински пасища и мери, относно Националната стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България за периода 2014 - 2020 г., публикувана в сайта на МЗХ, относно намеренията за реализиране на мярка ЛИДЕР, както и на въпроси за „белите петна”. Сред въпросите, които отправят депутати към Греков, са и такива, свързани с евентуалната загуба на средства по ПРСР 2007-2013, продажбата на земя на чужденци и проектозакона за Селскостопанската академия.

 

Пълен списък на поставените към министър Димитър Греков въпроси:


1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно правомерността по отдаването на общински пасища и мери през 2013 г., в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе.

2. Питане от н.п. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане.

3. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно Националната стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България за периода 2014 - 2020 г., публикувана в сайта на Министерството на земеделието и храните.

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за управление на държавните ловни стопанства и гарантиране на обществения интерес.

5. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

6. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите.

7. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи.

8. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно мярка "Добавена стойност в земеделието и горите" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

9. Въпрос от н.п. СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно законопроект за Селскостопанската академия.

10. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно подпомагане на земеделските производители в секторите овощарство и зеленчукопроизводство.

11. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица.

12. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА относно потенциален риск за загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони за 2013 г.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!