Европейската комисия е изпратила до България доклад от одит на схемите за обвързано с производството подпомагане на животни. Препоръките са отразени чрез изменение на наредбите, уреждащи директните плащания. 

ДФЗ отговаря: Индикативният график е готов, но чака одобрение

За обществено обсъждане до 21 февруари е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Ето и по-важните промени, които пряко касаят подпомагането за животновъдите.

Замяна на животно

 

Земеделските стопани ще могат да заменят заявените животни с други животни, които отговарят на изискванията за подпомагане по съответната схема към последния ден за подаване на заявления за подпомагане, а не към момента на замяната, както е сега.

Доказване на реализация

 

Предвижда се, когато земеделските стопани кандидатстват едновременно по схемите по чл. 19 и чл.19а (схемата за обвързано подпомагане за млечни крави и схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол), доказаните реализирани на пазара количества краве мляко да се разпределят пропорционално на броя на заявените по всяка от двете схеми млечни крави.

Същата промяна е заложена и по чл. 20 и 21 (схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници и схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол). Когато стопаните кандидатстват едновременно и по двете, доказаните реализирани на пазара животни се разпределят пропорционално на броя на заявените по всяка от двете схеми месодайни крави.

Проверки на място

 

Когато при проверките на място се констатира значително неспазване на правилата, Разплащателната агенция увеличава процента на кандидатите за подпомагане, които да бъдат проверявани на място през следващата година.

Преходна национална помощ за овце и кози

 

Отпада възможността за идентифициране на овце и кози, родени преди 31 декември 2009 г., само с обикновена ушна марка. Нужно е и електронно средство за идентификация.

Създава се и една изцяло нова алинея, която гласи, че подпомагане по схемата се изплаща и когато кандидатите са преместили част или всички от заявените за подпомагане животни или животните, с които са ги заменили, в животновъден обект – пасище. Той трябва да е регистриран на името на земеделския стопанин и това да е отразено в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

Документи за доказване на продукция

 

Разписани са текстове, които по-ясно указват документите, които кандидатите за подпомагане трябва да подават за доказване на произведена и реализирана на пазара продукция. Това се налага заради случаите, когато бенефициентите, които са търговци, предоставят само фактури за плащанията в брой, като си спестяват копията на касовите бележки към тях. Вижте още какъв документ трябва да се представи при реализиране на произведено сурово мляко като директни продажби чрез млекомат. 

Смърт на кандидата за подпомагане

 

В този случай упълномощен от всички негови наследници с нотариално заявено пълномощно представител следва да има правото да предостави изискуемите документи за реализирана продукция. Документите преди смъртта следва да са издадени от името на земеделския стопанин, а след нейното настъпване – от името на упълномощения представител.