До 6 юни 2025 г. се удължава крайният срок за изпълнение на одобрените проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Гласувайте: Какви са средните Ви добиви от пшеница за 2022 г.?

Със заповед на земеделския министър се направени съответните промени в Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и образеца на Административния договор. Утвърдените изменения в насоките за кандидатстване може да видите ТУК.

Ето и малко предистория. Целевият прием се състоя в периода от 3 юли до 30 септември 2020 г. Животновъдите подадоха общо 689 проектни предложения. На 27 юли 2021 г. ДФЗ публикува финален списък на 647 проекта, които преминават на оценка за административно съответствие и допустимост. На следващ етап на разглеждане - техническа и финансова оценка, преминаха 645 проекта.

Със заповед от 26 юли 2021 г. първоначалният бюджет от 58,6 млн. лв. бе увеличен на малко над 121 млн. лв. Това позволи на Фонда да разгледа и оцени всички проектни предложения, получили минимално допустимия брой точки – 15. 

На 22 февруари 2022 г. ДФЗ обяви, че са одобрени 554 проекта. Изпратени са уведомителни писма на всички, като са сключени договори с 482 кандидати. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ на техните проекти е 103 038 112,65 лв.