Защитните мерки срещу вредителите по растенията са разписани в проект за нов европейски регламент за здравето на растенията. Проектът мина през заседание на Комисията по земеделието в Европейския парламент. Предложеният регламент заменя и отменя Директива 2000/29/ЕО, стана ясно от доклада, внесен на заседанието на комисията.

 

„Здравето на растенията е ключов фактор за устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство, здравият посадъчен материал е необходим за постигане на плодородие, осигуряване на работни места, иновации в областта на растениевъдството и продоволствена сигурност. Здравето на растенията има също така важна роля за опазване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги. Вредителите от други континенти са особено опасни.

 

На растенията и дърветата в Европа обикновено им липсва адекватна генетична резистентност спрямо чуждоземни вредители. Въведени в Европа, чуждоземните вредители причиняват сериозни икономически щети. Те могат да преминат в незасегнат досега гостоприемник, да се разпространят бързо в различните държави и да доведат до трайно намаление на реколтата и до постоянно увеличаващи се производствени разходи и разходи за борба с вредителите.

 

Често тежките икономически загуби подкопават рентабилността и конкурентоспособността на селското стопанство“, е записано в доклада. На проведеното в Брюксел заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони беше подчертано, че фитосанитарният режим на ЕС е отворен - движението на растения и растителни продукти към Съюза и на територията му е разрешено, при условие че са спазени специалните ограничения и изисквания (например да идват от област, свободна от вредители, или да са подложени на необходимото третиране).

 

И все пак големият обем на вноса от другите континенти предполага голяма вероятност от бъдеща поява на чуждоземни вредители. Предложението за регламент е част от пакет от документи за изменение на законодателството в областта на здравето на растенията, качеството на растителния репродуктивен материал, здравеопазването на животните, официалния контрол, отнасящ се до растения, животни, храни и фуражи, и разходите на Съюза за дейностите по тези политики.

 

От Комисията подчертаха, че предложените нови разпоредби ще изискват по-тясна координация между компетентните органи в държавите членки, отговарящи за здравето на растенията и за растителния репродуктивен материал. Бюджетът на ЕС, необходим за изпълнението, е обезпечен в предложението на Комисията за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014-2020 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!