Днес се провежда извънредно парламентарно заседание, в рамките на което продължава обсъждането на Закона за държавния бюджет за 2014 г. и приемането му на второ четене. В програмата на извънредното заседание е включено и обсъждане на второ четене на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), първо четене на промените в Кодекса за социално осигуряване, първо четене на промените в Закона за рибарството и аквакултурите, второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на ДОПК съдържа предложения за разпоредби, регламентиращи осъществяването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България. Въвеждането на фискален контрол е с цел предприемане на ефективни мерки за защита на фискалната позиция и за предотвратяване неплащането на ДДС, корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица.

 

Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск ще се осъществява на територията на цялата страна от органи по приходите, оправомощени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, е записано в мотивите за исканите промени в ДОПК. На фискален контрол ще подлежи движението на всички стоки с висок фискален риск, сред които на първо място са аграрните, независимо от мястото на получаване/разтоварване на стоката – територията на страната, територията на друга държава - членка на Европейския съюз, или на трета страна, т.е. фискалният контрол обхваща вътреобщностните придобивания на стоки от друга държава - членка на Европейския съюз, вътреобщностните доставки на стоки към друга държава - членка на Европейския съюз, преминаващите стоки през територията на страната от една държава - членка на Европейския съюз, за друга държава членка и доставките във вътрешността на страната.

 

Списъкът на стоките с висок фискален риск ще бъде утвърждаван със заповед на министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), която ще бъде публикувана на интернет страниците на Министерството на финансите и на НАП.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!