Държавен вестник обнародва днес Закона за закриване на Националната служба по зърното, приет на 15 юли от Народното събрание. В единствения член на Закона се посочва, че се закрива Националната служба по зърното – специализирана административна структура към министъра на земеделието и храните.
 
Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи към НСЗ заедно с имуществото и архива си преминава към Българската агенция по безопасност на храните, заедно с имуществото и архива на регионалните лаборатории в Плевен, Добрич, Варна и Бургас. Данните от регистрите, водени от закритата Национална служба по зърното, се предоставят на Министерството на земеделието и храните, се посочва в преходните разпоредби на Закона.
 
В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се създава нов раздел „Зърно“. Според него: 
 
В 7-дневен срок от въвеждането в експлоатация или от придобиването на правото на собственост или ползването на обект за съхранение на зърно неговият собственик или ползвател подава в съответната областна дирекция „Земеделие“ по местонахождението на обекта декларация по образец за местонахождението и капацитета на обекта. В 15-дневен срок от подаването на декларацията по ал. 1 областната дирекция „Земеделие“ извършва проверка на подадената декларация. След извършване на проверката областната дирекция „Земеделие“ издава удостоверение на лицето, което стопанисва обекта за съхранение на зърно, и го вписва в база данни за обектите за съхранение на зърно на територията на областта. Публичните складове за зърно, зърнохранилищата и другите обекти за съхранение на зърно, лицензирани, съответно регистрирани по реда на отменения Закон за съхранение и търговия със зърно, се вписват служебно в базите данни за обектите за съхранение на зърно въз основа на данни от регистрите по отменения Закон за съхранение и търговия със зърно. Въз основа на декларациите на данните, областните дирекции „Земеделие“ водят и съхраняват бази данни за: 1. местонахождението и капацитета на обектите за съхранение на зърно; 2. лицата, които стопанисват обектите за съхранение на зърно.
 
Физическите и юридическите лица, които стопанисват обекти за съхранение на зърно, подават до края на всеки месец в съответната областна дирекция „Земеделие“ декларации по образец за местата на съхранение и наличното количество зърно в тях. Декларациите могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
 
Земеделските производители подават в края на всяко тримесечие в съответната областна дирекция „Земеделие“ декларация по образец за количеството произведено и налично зърно. През периода от юли до септември декларациите за пшеницата се подават всеки месец.
 
Земеделските производители подават ежегодно до 30 септември в съответната областна дирекция „Земеделие“ декларация по образец за произведените количества оризова арпа и за запасите от ориз по видове, които са в наличност към 31 август. Оризовите мелници подават ежегодно до 30 септември в съответната областна дирекция „Земеделие“ декларация по образец за запасите от ориз по видове, които са в наличност към 31 август.
 
Областните дирекции „Земеделие“ извършват проверки за подаването и достоверността на данните, вписани в декларациите
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!