Субсидии на земеделските производители за 2009 г. и предходни години, които са забавени и изплатени на стопаните през тази година, няма да бъдат облагани. Това предвиждат предложения за промени в Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЗ), публикувани за обществено обсъждане на сайта на Министерството на финансите (МФ).

 

В проекта чл. 29а, който касае облагането на доходите от стопанска дейност на физически лица, регистрирани като земеделски производители, се изменя така:

Чл. 29а. (1) Физическите лица, регистрирани като земеделски производители, могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28. (2) Облагаемият доход на лицата по ал. 1 се формира по реда на чл. 26, като в него:

► 1. не се включва финансовият резултат за доходи, които съгласно чл. 11 са придобити през данъчни години, предхождащи данъчната година, от която започва облагането на доходите с данък по чл. 14, ал. 2, и за които приходът възниква и следва да се начисли в периода на облагане със същия данък;

► 2. се включва финансовият резултат за доходи, които съгласно чл. 11 са придобити през периода на облагане с данък по чл. 14, ал. 2 и които не участват при формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване или за следващи години.

(3) Редът на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28, избран от лицата по ал. 1, се прилага за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години.

(4) Правото на избор за лицата по ал. 1 се упражнява чрез подаване на декларация по образец до 31 декември на предходната година.

(5) Лицата по ал. 1 прилагат Закона за счетоводството, като за тази цел се приравняват на еднолични търговци”.

 

В проекта за промени в Закона за данъците върху доходите на физически лица е записано още отпадане на отделната регистрация на тютюнопроизводителите.

 

Становища по законопроекта ще се приемат в Министерството на финансите до 1 октомври включително.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!