Земеделското министерство публикува за обществено обсъждане проект на наредба за условията и реда за плащания по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
 
 
В документа подробно са описани процедурите, сроковете и изискванията към необходимите документи, които кандидатите за субсидии трябва да спазват.
 
Както вече беше съобщено, кандидатстването ще става единствено по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – ИСУН.
 
„С проекта се цели ускоряване на процеса по изплащане на помощта“, коментира зам.-министъра на земеделието д-р Лозана Василева в мотивите към документа.
 
Наименованието на наредбата посочва, че тя урежда изплащането на финансовото подпомагане, намаляването или отказа за изплащане, а също и оттеглянето на вече изплатена финансова помощ по мерките и подмерките от ПРСР.
 
Текстът описва също при какви условия бенефициентът може да поиска авансово плащане. Регламентирани са и условията за намаляване на субсидии.
 
„С проекта се отразяват промените в националното законодателство по отношение на процесите по изплащане на безвъзмездната финансова помощ“, се казва в мотивите на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Срокът за общественото обсъждане на проекта за наредба изтича на 20 април 2018 г. Заинтересованите лица имат на разположение близо месец, в който могат да внесат в министерството своите коментари и предложения за промени в наредбата.