Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов предлага на Министерския съвет да приеме промени в Методиката за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване".
 
 
Това стана ясно от обявената на сайта на земеделското министерство процедура за обществено обсъждане на проекта за правителствено постановление. Като основен мотив за ремонта на действащата методика министър Порожанов посочва възникналите през миналата година затруднения във връзка с разпределяне на разходите за напояване по компонентите на цената.
 
„Затруднения са установени при практическото прилагане на ценообразуването и особено при водоспестяващите методи за напояване, където се провеждат много на брой поливки с малка поливна норма и заплащането на фиксирана цена за декар за всяка поливка значително увеличава крайната цена“, отбелязва министърът.
 
В новия вариант на Методиката цената за напояване отново се състои от два компонента, но елементът за единица площ се заплаща еднократно, независимо от броя на поливките, а всяка поливка се заплаща на база ползвани обеми вода.
 
„Проектът на Методиката за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване предоставя начин за изчисляване на цената, който да отговаря на изискванията на европейската Рамкова директива за водите (РДВ), транспонирана в националното законодателство чрез разпоредбите на Глава единадесета от Закона за водите, като направи услугата по-атрактивна и достъпна и стимулира поливното земеделие в България“, подчертава Румен Порожанов.
 
 
Според него, Методиката ще позволи на доставчиците на вода да изчислят цената на услугата, като следват общи правила и принципи за съгласуваност, прозрачност, предвидимост, устойчивост и финансова достъпност. 
 
Промените ще позволят цената на услугата да се основава на ясно определени разходни компоненти. Ще бъде изпълнено и едно от исканията на фермерите да имат договори за напояването. Това ще стане чрез договори при общи условия по индивидуално определени регионални цени. 
 
„С настоящата методика се предлага нова ценова политика, която преодолява недостатъците на сега действащата и се основава на следните принципи: водните услуги да се предлагат на цена, покриваща всички разходи за извършването им; политиките по ценообразуване да предоставят подходящи стимули за устойчиво и ефективно използване на водите, при постигане на  баланс между социалeн, екологичeн и икономически ефекти, съобразно географските и климатични условия на териториите където се извършва услугата“, коментира министърът.
 
Общественото обсъждане на проекта ще продължи до 27 май 2018 г.