Три водещи банки и една финансова институция заявиха интерес към инструмента на Фонд на фондовете за кредитиране в селските райони, съобщиха от Фонда.

За земеделци: Данъчно облагане и социално осигуряване

Крайният срок за кандидатстване по процедурата беше 22 март. Заявление за участие са подали:

•    Банка ДСК ЕАД;
•    Инвестбанк АД;
•    Първа инвестиционна банка АД;
•    Сис Кредит АД.

След разглеждане на получените заявления и определяне на кандидатите, те ще бъдат поканени за подаване на първоначални оферти.

Средствата са осигурени от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР). Те възлизат на 38,3 млн. лв., разпределени в три обособени позиции. Към тях публичния ресурс бъдещите финансови посредници се очаква да добавят и частен капитал. Така общата сума на заемите ще надхвърли 60 млн. лв.

От тези нисколихвени кредити ще могат да се възползват земеделски производители и други бизнеси в селските райони. Фермерите ще могат да ползват финансиране до 2 млн. лв. Парите ще могат да се използват както за инвестиции, така и за оборотни средства.

Фондът на фондовете (ФнФ) ще съфинансира два вида нисколихвени кредити: 

•    допълващи вече получена безвъзмездна помощ по проекти, като  ФнФ участва до 50% от размера на кредита;
•    самостоятелни заеми, като ФнФ покрива до 70% от размера на кредита.

Преференциалните условия ще включват по-ниски от пазарните лихви, облекчени условия за кандидатстване, намалени изисквания за обезпечения, удължен гратисен период, улеснен достъп до финансов ресурс на малки стопанства и млади фермери. 

Очаква се средствата да подкрепят поне 130 предприятия, които развиват дейност в селското стопанство или преработката на земеделски продукти, както и такива с неземеделска дейност в селските райони, изчисляват от Фонда.