С промяна в Наредбата за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., земеделските стопани имат възможност за отказ от поетия агроекологичен ангажимент
 
Съгласно Наредба 11, доброволният отказ се извършва в рамките на 20 работни дни от обнародване на измененията. Фермер.БГ припомня, че Наредбата беше обнародвана в Държавен вестник на 20 октомври 2015 г., тоeст до 16 ноември в ОД "Земеделие"  ще се приемат заявления за отказ по мярка 2014 "Агроекология" от ПРСР за 2007-2013.

[news]
Отказът става със заявление, към което се прилага копие от лична карта (ЛК) на бенефициента, заверена „Вярно с оригинала", съобщават от областна дирекция „Земеделие" Русе.В случай, че бенефициентьт е юридическо лице, към заявлението се прилага копие от лична карта на лицето или лицата, които имат право да представляват (управляват) юридическото лице. Копието на личната карта трябва да е заверена „Вярно с оригинала". 
 
При приемане на заявлението се извършва проверка в търговския регистър на вписаните обстоятелства за идентифициране на правомощията на лицето или лицата, които имат право да представляват (управляват) юридическото лице. Заявлението може да се подаде и от  упълномощено от бенефициента лице, с нотариално заверено пълномощно, от което да е видно, че упълномощеното лице има право да представлява лицето във връзка с подаване на документи по мярка 214 „Агроекологични плащания" от ПРСР 2007-2013 и да управлява агроекологичния ангажимент.
 
Заявления за доброволен отказ може да се получат в ОСЗ по общини или от сайта на ОДЗ Русе.
 
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!