Земеделското министерство провежда спешно допитване до фермерите и техните организации по внесения преди три години проект на Закон за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция.

Производители: Четири действия ще убият бъдещето на организациите

Мненията на стопаните трябва да бъдат изпратени най-късно до 29 декември тази година. Допитването е започнало още на 29 ноември, стана ясно от Консултационния документ, който аграрното ведомство публикува на своята страница в интернет вчера, 12 декември.

Министерството търси становищата на стопаните и преработвателите по шест групи въпроси:

- Необходимо ли е браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция да се регистрират и отчитат в Министерството на земеделието, храните и горите?

- Гарантират ли представителност заложените критерии за представителност на браншови организации? 

- Може ли във всеки бранш да има само една представителна организация?

- Подходящ ли е предложеният обхват от дейности и правомощия на представителните браншови организации?

- Има ли нужда от създаване на Камара на земеделските производители и Камара на преработватели на земеделска продукция? 

- Други предложения и коментари извън зададените в документа теми.

В информацията за общественото обсъждане има кратко описание на законопроекта от 2016 г. Според експертите на аграрното министерство той дава „възможен подход за уреждането на статута и дейността на браншовите организации в сектор „Земеделие“

Законопроектът определя браншовите организации като доброволни, независими сдружения на юридически и физически лица, които осъществяват дейността си в частна или обществена полза при спазване на изискванията на законодателството и се създават за защита на общите интереси на своите членове.

Предвижда се сдружаването да бъде основно на производствен принцип, като се въвежда условието браншовите организации за бъдат регистрирани като юридически лица с нестопанска цел по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Посочен е изчерпателен списък на сектори на земеделието и преработката на земеделска продукция, в които може да се създават браншови организации. 

Ще има възможност в един и същ бранш да бъде създадена повече от една браншова организация.

Сред основните дейности на браншовите организации са описани: представителство и защита на интересите на членовете на организацията, съдействие за развитие на дейностите на земеделските производители и преработватели и приспособяване на производството и преработката на земеделска продукция към пазарните изисквания, повишаване на професионалното равнище, събиране на информация за подпомагане на дейността на членовете с национални средства или средства от фондовете на ЕС. 

Законопроектът въвежда задължението за регистрация на създадените браншови организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция и задължението те ежегодно да предоставят информация за дейността си на министъра на земеделието. 

Министерството: „По този начин дейността на браншовите организации ще стане публична и ще се гарантира, че те изпълняват функциите, за които са създадени.“

Трудният въпрос за представителността на браншовите организации

Браншовите организации в съответния бранш могат да се обединят в представителна браншова организация, като критериите за представителност са в три насоки – брой на членовете, обем на произведената или преработената от членовете продукция за предходната година и наличие на регионални и местни структури за браншовите организации на земеделските производители. 

Представителните браншови организации на земеделските производители представляват своите членове пред държавните институции. Ще има възможност за създаване на Камара на земеделските производители и Камара на преработвателите, които да обединяват поне половината от признатите представителни браншови организации на производители и преработватели. 

Камарата ще предоставя по-високо ниво на представителност и може да участва в разработването на стандарти и технически изисквания към производството и преработването на земеделска продукция.

На Камарата може да се предоставят функции по административно регулиране и административен контрол в случаите, когато това е предвидено в закон. 

Консултациите ще се извършат по няколко канала. Единият е Порталът за обществени консултации към Министерския съвет, като там се изисква регистрация на потребителя.

За становищата може да се използват контактите на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, както и електронната поща на външния консултант по проекта [email protected]. Официалният път е неговият адрес: София 1421, бул. Черни връх №1, ет. 6.

След приключването на обществената консултация всички предложения, получени по всички канали, ще бъдат обобщени в справка за отразяване на предложенията, допълниха от министерството. Справката ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации.

Засега в Портала има едно мнение от потребител с име Данаил Антонов. Той недоумява как парламентът ще поднови работата си по този закон, след като още не е приет по-общият Закон за браншовите организации, който би трябвало да важи за всички икономически сектори.