Четири промени в проекта на изменение и допълние на Наредба №11 за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци, ще убият бъдещето им, алармират от Българска асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци (БАОППЗ). 
 
 
Първата от четирите предложени в документа изменения, която асоциацията смята за нелогична, е забраната на банкови кредити за инвестиции.
 
„Банковите кредити са допустим елемен при изпълнението на програми и проекти, финансирани от всички фондове на ЕС. Абсолютно невъзможно е изпълнението на даден проект без наличието на привлечен капитал. Премахването на кредитите е най-абсурдното предложение, след премахването на трайните насаждения и оранжериите от списъка с допустимите инвестиции, които след 11 месеца преговори, най-накрая успяхме да върнем“, категорични са от БАОППЗ.
 
Възможно е мотивът за това изменение да е заради писмо от Европейската комисия (ЕК), в което се казва:
 
„За да финансират мерките за предотвратяване и управление на кризи, организациите на производители могат да теглят заеми при търговски условия. В този случай изплащането на главниците и лихвите по тези заеми може да представлява част от оперативната програма и по този начин може да отговаря на условията за финансова помощ от Съюза по член 34”.
 
[news]
Според БАОППЗ обаче в случая не става въпрос за плащане на лихви, които да бъдат част от оперативната програма.
 
„Действието е абсолютно нелогично и с оглед на факта, че в § 18 на проекта, чл. 23 се създава нова алинея (7), която въвежда авансови плащания. Авансовите плащания се извършват само след внасяне на банкова гаранция (по образец), равна на 110% от тях. По същество, банковата гаранция е вид кредитиране, което доказва, че премахването на кредитите е недомислено действие, което е предприето от извадков текст на писмо от ЕК“, обясняват от БАОППЗ.
 
Следващото предложение за изменение касае годишните финансови отчети. Предлага се те да се заверяват от независим одитор.
Българският национален стандарт в тази си част е разписан в Закона за счетоводството, като са определени следните критерии за независим финансов одит на дадено предприятие:
1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1,5 млн. лв.;
2. нетни приходи от продажби за годината - 2,5 млн. лв.;
3. средна численост на персонала за годината - 50 души.
 
При наличие на два от критериите, задължително се извършва независим финансов одит на предприятието от регистрирани одитори. 
БАОППЗ счита, че организациите на производители в България, които не попадат в обхвата на това определение, не би следвало да заверяват годишните си финансови отчети от независим финансов одитор. Това би довело до допълнителни и необосновани разходи, считат от асоциацията.
 
 
В проектодокумента е записано още – за срок 10 години след датата на получаване на финансова помощ организацията на производители и нейните членове са длъжни:
1. да използват подобрените, реконструираните, изградените или придобитите въз основа на одобрената оперативна програма за признаване активи по предназначение;
2. да не прехвърлят правото на собственост и/или да не преотстъпват правото на ползване върху активите, предмет на подпомагане, на лица, които не са членове на организацията на производители или са членове по чл. 3, ал. 2, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променят местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията.
 
 
Според БАОППЗ предвиденият срок от 10 години е в разрез с подписаните договори с Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) във връзка с оперативните програми на организации на производители на плодове и зеленчуци, където е заложен период на мониторинг от 5 години. 
 

Асоциацията предлага този срок да се намали на 5 години. 

 
„5-годишният мониторингов период е широко използван и застъпен в работата на ДФЗ по всички мерки и схеми на подпомагане. Организациите на производители не би следвало да правят изключение“, категорични са от БАОППЗ.
Последното проектопредложение да се върнат като допустими разходи създаването на оранжерии, но само тези от стъкло.
 
„Освен тези конструкции съществуват и редица други варианти и изпълнения. В тази връзка, предлагаме да отпадне думата „от стъкло” и да се добавят инвестиции в парници, както и полиетиленови тунели. Глобалните климатични условия обуславят важността на оранжерийното производство. Ежегодно се внедряват все по-нови и иновативни материали и технологии, които е невъзможно да бъдат обхванати“.
 
Общественото обсъждане на проектонаредбата приключи на 31 март 2019 г.