Млечните крави намаляват със 7.1% до 234 хиляди, а кравите, използвани за производство на месо се увеличават с 10.5%. Това показват последните оперативни данни на Министерството на земеделието за селскостопанските животни у нас към 1 ноември 2018 г.

Проучване сочи: Бърз растеж на месодайното говедовъдство

Проучването обхваща периода между 1 ноември 2017 г. и 31 октомври 2018 г. Анкетирани са общо 9 664 стопанства, в които се отглеждат говеда, биволи, свине, овце и кози.

Тенденцията за намаляване на млечните породи за сметка на месодайните се наблюдава и при овцете. Броят на овцете майки при месодайните породи расте и достига 131.5 хиляди. От друга страна намаляват млечните овце майки, макар и незначително с -0,4%, падайки на 988.4 хиляди. 
 
За една година най-много е скочил общият брой на биволите – с 21.9% до 15.6 хиляди. Втори са свинете, които са повече с 10.4%, достигайки 654.5 хиляди. След тях се нареждат овцете, които са с 2.5% нагоре спрямо 2017 г., или общо 1 350 хиляди. Следват козите, които наброяват вече 271.7 хиляди, или с 5.7% повече.

Увеличение се отчита и при разплодните женски свине над 50 кг – с 12.6%. През годината са заклани 1 181 хиляди свине, или с 5.8% повече спрямо 2017 г.

Анализаторите отчитат отрицателен ръст при говедата – с -2.5%, или общо 526.5 хиляди. Кравите също са надолу – с -2.3% до 340.8 хиляди. 

Като цяло средният брой на отглежданите животни в стопанствата се увеличава. Причина за това е, че намаляват стопанствата при всички видове животни.

Продължава тенденцията за окрупняване на сектора. С 5.8% се увеличават стопанствата, в които се отглеждат 100 и повече млечни крави. За сметка на тях с 4.3% намаляват фермите с 50 до 99 млечни крави. 

Все повече са и стопанствата с над 100 кози майки, които бележат скок от цели 49%. Доста по-неубедително, но пак нагоре се движи броят на стопанствата с над 100 овце майки – ръст от 2.9%, в които се отглеждат 73.1% от овцете майки.

Общо произведеното мляко в страната през 2018 г. е 995 023 тона, което е по-малко с -6.1% спрямо година по-рано. Запазва се най-големият относителен дял на млякото, произведено от крави – 87.7%, въпреки че за една година то е намаляло с -7.2%.

В сравнение с 2017 г. има ръст на произведеното биволско – 13.3%, и овче мляко – 3.1%. Козе млякото обаче е надолу с 0.9%.

През изследвания период от животновъдните стопанства са продадени живи или са заклани около 2.212 млн. броя животни, което е с 1.6% по-малко в сравнение с предходната година, изчисляват експертите.