Държавата ще въведе фиксирани цени за стоките, доставени от земеделски производители, по схемата „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.
 
 
Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) предвижда това в проект за промени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти в учебни заведения – схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.
 
Проектът е публикуван на сайта на министерството, като за обществено обсъждане е определен срок от 5 април до 19 април.
 
Една от промените предвижда въвеждане на правило, че учебното заведение, което участва в схемата, е длъжно да разгледа всички постъпили предложения от заявители за доставка, а не само от тези, които то е поканило.
 
„По този начин ще се даде възможност за участие в схемата и на тези производители, които не са получили предложение от страна на учебното заведение, като в същото време възможността то да остане без заявител се свежда до минимум. В случаите, в които са получени легитимни предложения от страна на повече от един производител, се въвеждат критерии за избор от учебното заведение“, коментира земеделският министър Румен Порожанов в доклада си по проекта.
 
Друга промяна предвижда да отпаднат като допустими доставките на млеката с добавена захар, оцветители и ароматизатори, като се дава приоритет на млякото за пиене.
 
 
Министърът отбелязва и резултатите от проверка на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ (ИА СОСЕЗФ). Там има констатация, че „изпълнителите по схемата подават искания за възстановяване на разходите за доставка на продукти като във всички случаи се прилагат пределните цени, определени в стратегията, които в някои случаи в пъти превишават разходите за закупуване на продуктите“.
 
„В изпълнение на препоръката на ИА СОСЕЗФ е предвидено изплащането на финансова помощ за доставка на продукти да се осъществява на база фиксирани цени, вместо на пределни такива“, пише министър Порожанов.
 
В съответствие с Регламент 1308/2013 към основните продукти по схемата държавите членки могат да включват в схемата и пчелни продукти „в рамките на съпътстващите образователни мерки“. За меда обаче ще се изисква да бъде доставен в индивидуални опаковки за всеки ученик.
 
Предвижда се да отпадне изискването за „местни покупки“ и от „местни пазари“. Причината е, че на местните пазари се предлагат и вносни плодове и зеленчуци. „Отпадането изискването за „местни покупки“ и „местни пазари“ ще опрости прилагането и контрола на схемата“, коментира министърът.
 
От списъка на допустимите плодове и зеленчуци по схемата ще бъдат извадени позициите грейпфрут и киви. От една страна интересът на учебните заведения към тези плодове е слаб, а от друга – децата се затрудняват при консумацията им.
 
„Предложените промени в наредбата ще доведат до: увеличаване на възможностите за пазарна реализация на мляко, млечни продукти, плодове и зеленчуци в страната, чрез гарантиране на приоритета на техните производители при избор на доставчици; синхронизиране с европейската правна рамка; увеличаване на асортимента от здравословни продукти, предлагани по схемата; усъвършенстване на системата за администриране и контрол на схемата и намаляване на административната тежест“, допълва министър Порожанов.
 
Преценката на аграрното ведомство е, че приемането на промените няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.