Всички интервенции в Стратегическия план на България следва да са обвързани с постигането на конкретни резултати и да бъдат доказани от науката. Това е основната роля на Селскостопанска академия (ССА) при въвеждането на консервационното земеделие, прилагането на новите екосхеми в агроекология, климат и трансфера на знания. Това каза земеделският министър Десислава Танева в поздравителен адрес по повод празника на земеделската наука, който се проведе в Аулата на академията в София. 

Агри.БГ предаде събитието на живо.

“Този ден отбелязва по достойнство постиженията на всички научни работници в сферата на аграрния отрасъл, които със своя труд на научни работници са изградили историята и традициите на Селскостопанска академия.

Не мога да не спомена основните акценти в работата на ССА. Те са свързани със съхраняването и обогатяването на разнообразния растителен и животински генофонд, с внедряването в практиката на сортове с високопродуктивен потенциал, както и с вписването на нови породи животни”, се казва още в писмото до научната организация.

Според земеделския министър българското земеделие може да ускори своята конвергенция към ЕС, но само ако заложи на иновационните решения за осигуряване на качествена и здравословна храна. И след като обърне внимание на социалните и екологични аспекти.

“Научната дейност трябва да бъде поощрявана и да внедрява в практиката нови технологии и решения, обвързани с икономическите, екологични ефекти и потребности на земеделското стопанство. За успешното внедряване на иновации трябва да се създават предпоставки за по-активното и ефективното взаимодействие между държавата, агробизнеса, ССА и иноваторите”, казва още Десислава Танева.

Подобряване на средата за навлизане на повече иновационни решения и проекти може да се постигне с насърчаване на публично-частното партньорство и общоевропейските инвестиции.

“Въвеждането на екосхемите, развитието на биоикономиката на национално ниво и имплементирането на изискванията за Зелената сделка, ще изисква да се обърнем към ролята на науката и взаимовръзките. Това ще бъде постигнато със съвместно сътрудничество с участниците за разработване и внедряване на нови технологии, производства и продукти, включително и тяхното разпространение”, категорична е Танева.

Ефективното и конкурентоспособно селскостопанско производство на България е хоризонтът на труда и постиженията ни в аграрната наука, смята председателят на ССА - проф. д-р инж. Мартин Банов.

“Тук е и синхронът ни с деловата и дългосрочна програма на Министерство на земеделието и с нуждите на агробизнеса. Този синхрон ни дава идеи, поуки и диктува нови, работещи и полезни научни постижения на колективите в структурните звена на Селскостопанска академия. Всичко това обаче ни задължава да изработим и следваме една актуализирана програма за развитие на Академията за периода 2021 – 2027 в унисон с новата Обща селскостопанска политика на Европа и България”, каза още той.

По думите му неизбежността на такава програма се диктува и от разработването на стратегия за развитие на ССА в контекста на глобалните климатични промени. 

“Всички вече ги усещаме осезаемо, дори са ни изпреварили, докато търсим верния и работещ научен отговор на предизвикателствата, пред които е изправено земеделското производство. Затова научната общност на ССА мобилизира потенциала си и с общи усилия има амбицията да намери верният отговор на т. нар. „устойчиво развитие”. Налага се да работим за два пъти по-висока продуктивност с два пъти по-малко ресурси – два пъти по-малко вода, работна ръка и обработваема земя.

Вярвам, че същността на приоритетите ни вече се случва и намира израз в съвременното състояние на селскостопанската наука в България. Въпреки изключителните трудности, пред които сме поставени, от страна на материална обезпеченост и липса на достатъчно финансиране, чрез системата на Селскостопанска академия успяваме да поддържаме високо ниво на научните изследвания. Както и да прилагаме съвременни иновативни подходи в създаване на новото и надградено познание за едно по-конкурентоспособно земеделско производство на съвременна България”, заключи проф. Банов.

Агри.БГ честити професионалния празник на работещите в областта на земеделската наука. Екипът ни пожелава здраве, успех и вдъхновение за разработването и прилагането на нови научноизследователски и приложни разработки в земеделския сектор, които да подпомогнат за неговата конкурентоспособност и рентабилност.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.