Eфективността на земеползването e един от важните въпроси, за осъществяването, на които законодателната и изпълнителната власт трябва да предприемат мерки, посочват от Националния съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ).

На среща със земеделския министър Димитър Греков преди дни, от НСЗКБ предложиха конкретни мерки, свързани с ефективността на земеползването. Предлага се крайният срок за провеждането на търговете за земи от Държавния поземлен (ДПФ) да бъде преди крайния срок за сключване на споразуменията за ползване. Земеделските земи, за които няма подадени декларации от собственици за начина на тяхното ползване (т.нар. „бели петна”) да се разпределят от комисиите по чл.37”в” от ЗСПЗЗ на онези ползватели, в чието землище или масив попадат, а не както досега – пропорционално на всички ползватели, посочват от Съюза.

За да не се раздробява естествено уедрената земя от кооперациите и да се подобри използването на ДПФ от Съюза предлагат неизтеклите договори на земеделските кооперации за ползване на земи от държавния поземлен фонд, в които са влагани с години напред средства за подобряване на почвеното плодородие, да бъдат продължавани с анекс до установения сега 10 годишен срок на ползване с евентуални корекции на размера на рентното плащане за остатъка от периода, както и чрез промяна в ППЗСПЗЗ да се отмени ограничението за ползватели с над 10 х.дка да участват в търговете за наем или аренда на земи от Държавния поземлен фонд, когато кандидатът е земеделска кооперация.

За да не се превърнат остарелите, изоставени или бракувани лозя и овощни градини в самозалесила се джунгла, държавата да осигурява средства за тяхното възстановяване или усвояването им за производство на други култури, настояват от Съюза на земеделските кооперации. За целта би могло ДФ ”Земеделие” да предвижда ежегодни средства при нисък лихвен процент, в отделна програма ”Рекултивация на земеделски земи”.

Що се отнася до ефективното използване на микроязовирите, които изцяло са изграждани със средства на селското стопанство и неправомерно предадени на общините, на първо време МЗХ и Национално сдружение на общините в България трябва да обсъдят възможностите за ползването им с предимство за напояване, посочват от НСЗКБ. В средносрочен план трябва да се търсят законови промени, чрез които да стане възможно микроязовири да се предоставят за ползване и стопанисване на земеделските производители – кооперации, арендатори и др. Необходимо е да се разработи и перспективна програма за възстановяване и разширение на държавните напоителни системи и мрежи. Чрез средства по Програмата за развитие на селските райони да се подпомагат инвестициите в локални напоителни съоръжение и водоспестяващи технологии в самите стопанства, искат от НСЗКБ.

Сред предложенията на кооперациите е Земеделското министерство да обсъди идеята на земеделските производители от Североизточна България да потърси решение за изграждане система за борба с градушките в региона.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!