С 0,65 лв./винено грозде обезщетяват лозарите при загуба на доход по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ за финансовата  2018/2019 г.
 
 
Една от формите за подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 е обезщетението за загуба на доход. Неговото предназначение е да компенсира загубата на приходи в периода до встъпване в плододаване на новосъздадени лозови насаждания, с оглед полагането на грижи за насажденията и опазването на околната среда. 
 
Цената от 0,65 лв./кг., определена със заповед № РД 09-1078/12.12.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите, ще се прилага при изчисляване на размера на паричното обезщетение за загуба на доход за заявления, подадени през финансовата 2018-2019 г. 
 
Посочената цена е определена на базата на анализ на пазарните ценови стойности на килограм винено грозде за 2017 г., като са ползвани данни от Националния статистически институт и Националната лозаро-винарска камара. Под внимание са взети периодите за встъпване във физиологична зрялост на основните сортове бели и червени винени лозя в отделните райони на страната, качеството на продукцията, съотношението на захари и киселини за различните сортове.