Водата е основен елемент при производството на хранителни продукти. Отглеждането на плодове и зеленчуци изисква големи количества вода. Без достатъчна, качествена и лесно достъпна вода, европейското производство на хранителни продукти може да бъде застрашено, предупреждава Европейската комисия (ЕК).
 
 
Средно 44% от общото потребление на вода в Европа е за селското стопанство, като в някои региони достига до 80%. 
 
Натискът върху природните ресурси нараства с увеличаването на световното население и с изменението на климата, поради което са въведени краткосрочни и дългосрочни стратегии, за да се гарантира  по-устойчиво използване на водата, пише в съобщение от ЕК.
 
На заседанието на Съвета по земеделие в Брюксел, комисарят по земеделие Фил Хоган подчерта, че наличието и качеството на водата стават все по-важни въпроси за селското стопанство, а бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) ще спомогне за справяне с предизвикателството. 
 
Новата „зелена архитектура“ ще даде възможност да се надхвърлят основните изисквания за кръстосано съответствие, чрез екологичните схеми по първи стълб на ОСП или агроекологичните мерки за развитие на селските райони, за да се създаде по-добро взаимодействие между интервенциите на ОСП и нуждите, идентифицирани в Рамковата директива за водите. 
 
Хоган информира още, че неговите служби работят със Съвместния изследователски център за създаване на Център за знания за водата и селското стопанство на европейско равнище. Неотдавнашен доклад на Комисията показва, че замърсяването с нитрати и пестициди засяга повече от 18% от подземните води в ЕС.
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg