В Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) ще има отделна мярка Плащания за хуманно отношение към животните. Помощта ще се предоставя под формата на годишни плащания за покриване частично или изцяло на допълнителни разходи или пропуснати доходи заради изпълнение на доброволни ангажименти, поети за период от 1 до 7 години.

По мярката могат да кандидатстват земеделски производители, регистрирани по реда на ЗПЗП, които отговарят на условията за „активен фермер“ и чиито животновъдни обекти са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринаро-медицинаската дейност. От подпомагането могат да се възползват фермери, които отглеждат птици, свине, едри преживни животни (ЕПЖ) и дребни преживни животни (ДПЖ).
[news] Финансовата помощ, предоставена по реда на мярката, е компенсаторна. Помощта се отпуска  за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни поети ангажименти, свързани с: осигуряване на свободна подова площ, осигуряване на изкуствена светлина за 11 часа, използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол, осигуряване на свободно отглеждане на открито, осигуряване на фураж, богат на влакнини и др.

Нивата на подпомагане за отделните животновъдни стопанства ще бъдат определени въз основа на методика, която включва изчисления за допълнително извършени разходи и пропуснати ползи.

От МЗХ очакват да бъдат подпомогнати 3000 животновъдни стопанства. Чрез предоставената помощ се очаква да се подобрят значително условията на отглеждане на животните,  да се осигурят безопасни условия за труд, да се намали замърсяването на околната среда от животински отпадъци, да се подобри конкурентоспособността и устойчивостта на животновъдните стопанства както и да се подобри качеството на крайния продукт.



© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!