За една седмица са направени над 400 проверки на земеделски стопани в 17 области на страната, в които се отглеждат преобладаващо сезонни насаждения. Някои от тях все още продължават, съобщиха от Инспекцията по труда.

Червеният пипер е кът, а цената му расте

В периода 20 – 24 септември в проверените стопанства са установени да работят 2400 наети лица, включително граждани на трети държави. Случаите на работа без трудов договор са седем. Не са установени чужди граждани без достъп до пазара на труда у нас. 

По отношение на безопасността на труда не са заварени сериозни нарушения – главно липса на предпазни средства или инструктаж за работа.

Инспекцията по труда напомня на земеделските стопани, че могат да се възползват от т.нар. еднодневни договори. Наетите не губят правото си на социално подпомагане и обезщетения за безработица, ако получават такива. В същото време са осигурени за пенсия, трудова злополука и здраве. 

Образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа могат да бъдат заявени онлайн по всяко време, дори извън работното време на администрацията.

За целта е специално създадена система. Веднъж въведени, данните на нает работник се генерират автоматично във всеки нов договор, сключен с него. 

Калкулатор изчислява каква нетна сума се дължи на работника, след приспадане на данъците и осигуровките за негова сметка, както и колко броя образци може да получи земеделският стопанин срещу сумата на авансово заплатените осигурителни вноски.