Европейската комисия (ЕК) прие доклад за развитието на растителни протеини в Европейския съюз. Комисията реши да стимулира с различни инструменти фермерите, отглеждащи протеинови култури в новия програмен период от Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2021-2027 г.
 
 
В доклада се прави преглед на състоянието на предлагането и търсенето на растителни протеини в ЕС и се посочват  възможностите за по-нататъшно развитие на тяхното производство по икономически и екологичен начин. По време на конференция във Виена, комисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви: 
 
„Растителните протеини са основна съставна част на  европейския хранително-вкусов сектор, който произвежда храни и напитки по най-високите стандарти в света. Обаче поради разнообразието от пазарни и климатични фактори, производството на протеинови култури не е достатъчно, за да покрие нарастващото търсене“.
 
Той призна големия интерес на Европейския парламент за по-нататъшно подпомагане на производството на протеини в Европа. Фил Хоган подчерта, че този доклад ще послужи като важен ориентир за целия Съюз.
 
Докладът представя редица съществуващи политически инструменти и нови предложения за политики, които могат да допринесат за реализирането на икономическия и екологичния потенциал на протеиновите растения в ЕС.
 
Ето какво прие ЕК относно растителните протеини:
 
- Подпомагане на земеделските производители, които отглеждат растителни протеини в бъдеща ОСП, интегрирането им в  националните стратегически планове по ОСП (промотиране на ползите от бобовите растения за екологични и климатични цели и  подпомагане им чрез екосистеми,  ангажименти за управление на околната среда и климата по ПРСР; мобилизиране на подкрепа за развитие на селските райони, за да се стимулират инвестициите и сътрудничеството по хранителната верига; обвързано с производството подпомагане на доходите);
 
- По-нататъшно повишаване на конкурентоспособността, чрез научни изследвания и иновации;
 
- Подобряване на пазарния анализ и прозрачност;
 
- Насърчаване на ползите от растителните протеини за храненето, климата и околната среда;
 
- Увеличаване на обмена на знания и добри практики.