Готов е проектът за промени в реда, по който полските инспектори ще получават разрешителни за работа.
 
 
Земеделското министерство публикува за обществено обсъждане предложение за изменения в Наредба № 4 от 2011 г. за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори. Тя се отнася до обучението на такива специалисти, урежда полагането на изпит от тях и издаването на разрешителни.
 
Ще бъде удължен срокът, в който кандидатите за правоспособност ще могат да отстраняват пропуски в документите си. Досега те са имали на разположение 7 календарни дни, а с промените ще получат 10 работни дни. Ще бъде дадена и възможност за подаване на документи по електронен път.
 
 
Доклад на зам.-министъра на земеделието Вергиния Кръстева уточнява, че със същия проект ще бъдат изменени и други три наредби в областта на сортоизпитването и вземането на проби от семена и посадъчен материал. Това са:
 
- Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България;
 
- Наредба № 8 от 2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал;
 
- Наредба № 13 от 2004 г. за реда за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал.
 
Целта е услугите, предоставяни от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) към земеделското министерство, да се приведат в съответствие със Закона за електронното управление и със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, стана ясно от доклада на зам.-министъра.
 
Общественото обсъждане на проекта ще продължи до 8 март тази година.