Призната е нова група на производители. Това стана ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

 

Киноа – нова алтернатива при зърнените култури?

 

Дружество с ограничена отговорност „Кооператив българска лавандула“ е признато за група на производители в сектор „Медицински и етеричномаслени култури”, съгласно изискванията на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и на междубраншови организации, и на групи на производители.

 

В групата членуват четирима земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3/1999 г., с производство на лавандула и безсмъртниче“, с района на с.Победа, с.Лесово и с.Малко Кирилово, община Ямбол.

 

Групата на производители „Кооператив българска лавандула“ ООД ще извършва дейности за постигане на определени цели, свързани с концентрация и пласиране на пазара на произведената от членовете продукция, включително добиване и подготовка за продажби на масло от лавандула и суха листна маса от безсмъртниче, за нуждите на фармацията.