Комисия към Агенцията по кадастър е приела картата на дюните зад плаж Каваците и според нея още една дюна е станала земеделска земя. Това става ясно от публикацията на бившия зам.-министър на околната среда и водите Тома Белев във Фейсбук. 

Гласувайте: Виждате ли смисъл във фермерските протести в момента?

„В началото на 2022 от МОСВ възложихме на БАН да осигурят специалисти по растителни съобщества и геоморфолог за определяне на дюните зад Каваците и те си свършиха през юни задълженията и участваха в картирането“, коментира природозащитникът. Заключението е било, че дюната на публикуваната от него снимка е дюна. 

По-късно обаче служебният министър на околната среда назначава ново картиране и избира пет експерта, сред които няма нито един фитоценолог и след като приключват работа по поставената задача, през октомври дюната от снимката вече не е дюна, а заедно с 80% от всички останали дюни, става ясно още от поста на Белев. 

Тома Белев: „Картата на дюните е приета и земеделската земя на снимката може вече спокойно да бъде застроена. Ето така за 15 години 2/3 от дюните у нас станаха орни земи частна собственост и са застроени или готови за застрояване“.


На страницата на Министерството на околната среда и водите има публикувано становище, според което по време на заседанието на Комисия за приемане на специализирана карта и регистри на пясъчни дюни, само представителят на МОСВ е изразил особено мнение и несъгласие по отношение на разгледаните по време на заседанието материали и данни, свързани с местоположението и вида на пясъчните дюни. 

Позицията на ведомството по разглеждания казус е продиктувана от същественото разминаване в определянето на границите на пясъчните дюни при неколкократните заснемания, свързани с процедурата по изработване на проекта на посочената специализирана карта, се казва още в съобщението. 

Според експертите от МОСВ резултатите от възложените проекти за картиране на терените и изработените проекти на специализирани карти са налице съществени различия между заключенията на ангажираните учени и експерти. Дюните биват разглеждани от една страна като местообитания на определени растителни видове и съобщества, и като геоложки и геоморфоложки образувания от друга, което водело до различни интерпретации. 

Дефиницията за пясъчни дюни, дадена в Закона за устройството на черноморското крайбрежие, също създава възможност за различни интерпретации и води до разнопосочни резултати. Затова от министерството смятат, че наложително е необходимо прецизиране. Освен това в конкретния случай обаче, резултатите от проучванията според МОСВ не позволявали да се вземе обективно решение.