Земеделските производители от необлагодетелстваните райони - землища със значителни природни ограничения, могат да кандидатстват от началото на март за подкрепа по подмярка 13.2 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), стана ясно от съобщение на аграрното министерство.

Гласуват предефинирания обхват на необлагодетелстваните райони

Новият списък на необлагодетелстваните райони, който беше приет от правителството по-рано този месец, вече е обнародван в Държавен вестник, допълниха от ведомството.

"С постановление на Министерски съвет бе приет нов обхват на районите с природни ограничения, различни от планинските. Изменението и допълнението на Наредбата за определяне на критериите на необлагодетелстваните райони, бяха обнародвани в Държавен вестник на 24 февруари 2020 г.", припомниха от министерството.

Оттам допълниха, че от стартирането на Кампания 2020 г. на 1 март всички земеделски стопани, които извършват земеделска дейност в тези землища, ще имат възможност да кандидатстват за пълния размер на подпомагане по подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“, съгласно Наредба № 6 от 2015 г. 

Стопаните ще получат 25 евро/хектар за площи в землища, които отпадат от обхвата на районите с природни ограничения, различни от планинските, в кампанията по Директни плащания 2020 г.

Размерът на преходната помощ и списъкът на отпадащите землища са разписани в Наредба № 6 от 2015 г., обнародвана днес в Държавен вестник. 

С началото на кампанията ще стартират и приеми по мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите", както и по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020‬ г.

По мярка 10 ще се приемат заявления за плащане, с които се удължават за шеста година ангажименти за част от направленията и дейностите по мярката, както и такива, с които се изпълняват поети ангажименти.

Кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат“, включително тези, които имат възможност да удължат ангажиментите си, ще могат да го направят с размера на площите, за които имат ангажимент по мярката.

Страната ни изпрати предложение за изменение на Програмата, в което се предлага прехвърляне на средства в размер от 40 млн. евро от резерва на ПРСР към бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“, припомни министерството.

Целта е да се осигури финансов ресурс за прием на нови заявления по мярката и предоставяне на възможност за удължаване на приключили 5-годишни биологични ангажименти. След получаване на отговор от ЕК ще бъдат предприети своевременни действия по изменение на заповедта за прием.