Европейската комисия (ЕК) одобри прехвърлянето на 49,5 млн. евро от мярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ към мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. 
 
 
Още в края на миналата година се заговори за прехвърляне на средства от едната към другата мярка. Последва искане от страна на България към Европейската комисия (ЕК) за изменение на програмата си за развитие на селските райони. След няколко корекции, прехвърлянето на средства вече е сигурно, а за страната ни това е четвъртото изменение на Програмата.
 
Става въпрос за прехвърляне на 49,5 млн. евро от т.нар. Фокус област 5А – Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство (мярка 4.3) към Фокус област 3А „Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители“ (мярка 4.2).
 
Според анализ на експерти обемът поливни площи, които могат да бъдат обхванати до 2023 г., е около 35 000 ха, а необходимият бюджет за тези интервенции възлиза на 50,4 млн. евро, при средна инвестиционна стойност на 1 ха от 1 440 евро. Във връзка с актуализацията на данните, предвиденият ресурс по подмярка 4.3 е в размер на 50,4 млн. евро / Фокус област 5А/, като остатъчните средства в размер на 49,5 млн. евро ще бъдат пренасочени към Фокус област 3А. 
 
 
Освен прехвърлянето на средства, се предвижда и промяна в заложените индикатори в съответствие с предложения трансфер на средства. 
 
Причините са няколко
- Риск от неизпълнение на междинните стойности на заложени индикатори по Приоритет 3, съгласно рамката за изпълнение на ПРСР към 31.12.2018 г.;
 
- Ниска степен на изпълнение на заложения индикатор за брой подпомогнати проекти за преработка/маркетинг на селскостопански продукти в рамките на Фокус област 3А;
 
- Висок интерес от страна на потенциалните кандидати за реализация на инвестиции по подмярка 4.2. 
 
Според анализ на експертите средният размер на финансовата помощ за един проект въз основа на заложения финансов ресурс в рамките на индикаторния план на етапа на програмиране за фокус област 3А, по мярка 4 възлиза на 123 409 евро. От друга страна, данните по отношение на сключените договори по подмярка 4.2, въз основа на проведения прием през 2015 г. показват, че средният размер на договорената финансова помощ възлиза на приблизително 740 хил. евро, която стойност е 6 пъти по-висока от заложената.
 
Съгласно данни, предоставени от ДФ „Земеделие“ към 31 декември 2016 г. в рамките на фокус област 3А са сключени общо 177 договора за подпомагане с договорена финансова помощ в размер на 120 263 978 евро. Съответните данни показват, че при договорен приблизително 63 % от програмирания финансов ресурс в рамките на фокус областта по подмярката ще бъде постигнат едва 11 % от заложения показател за брой на подпомогнатите операции. Това несъответствие налага преразглеждане на програмираният финансов ресурс в рамките на фокус област 3А по мярка 4, както и на заложения индикатор „Брой на подпомогнатите операции за преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.
 
В анализа се казва още, че предложеното прехвърляне на средства няма да окаже влияние по отношение на приноса на ЕЗФРСР към ПРСР. 
 
В резултат на прехвърлянето ще се намали общият размер на публичните разходи по ПРСР с 5 823 529 евро поради факта, че приноса на ЕЗФРСР в рамките на Приоритет 5 възлиза на 75 % докато в рамките на Приоритет 3 възлиза на 85 %. По този начин общият бюджет на ПРСР за периода 2014-2020 г. ще бъде намален от 2 917 848 203 до 2 912 024 673 евро (от бюджета на мярка 4).