Днес, 31 август, е крайният срок за подаване на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.

Лозари започват гроздобера със свити сърца

Документи по мярката се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на Фонд „Земеделие“ (ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“)

Фермери, имайте предвид, че подаването на документи става след предварително записан час. Това може да направите на тел.: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534.

По мярка се подпомагат конверсия на сортовия състав на насажденията. Това включва изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция.

Финансира се и промяна на местонахождението на лозята - изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция.

Последната дейност за подобряване на техниките за управление на лозята. Тук влизат изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане и/или реконструкция на тераси, изграждане на автоматизирани системи за капково напояване, смяна на подпорна конструкция, изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения и смяна на формировката.

De minimis: Кандидатстват производители на плодове, зеленчуци, роза и лозя

За финансова помощ по дейностите могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като производители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.

Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието е до 80 % от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 от Наредба № 6 от 26.10.2018 г. и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с предоставени три оферти.

От 17.07.2020 г. за всяка операция, посочена в технологичната карта се предоставят най – малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цена в левове или евро с посочен ДДС.