Днес е последният ден, в който животновъдите могат да подадат заявления за кандидатстване по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
 
 
Срокът за кандидатстване по мярката беше удължен, заради голямото желание на кандидатите да участват в мярката в последните дни от периода на кандидатстване.
 
Предвиденият бюджет по мярката е в размер на левовата равностойност на 56 859 510,50 евро. Финансовата помощ ще осигури по-добър здравен статус на животните и ще подобри хигиената при тяхното отглеждане. Заложените дейности ще доведат до осигуряване на по-качествени и по-безопасни храни от животински произход, до опазване на околната среда, както и до повишаване безопасността на труда на фермерите.
 
Финансова помощ ще се предоставя на земеделски стопани, които се задължават да спазват доброволно петгодишни поети ангажименти. Те могат да бъдат както за една, така и за комбинация от няколко дейности по мярката, допринасящи за хуманното отношение към животните.
 
Субсидиите се получават под формата на ежегодни компенсаторни плащания за една животинска единица.