Загубите на вода в мрежата на „Напоителни системи“ ЕАД не са включени в цената на услугата за фермерите, поради което се покриват изцяло от дружеството.
 
 
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов заяви това в писмен отговор на въпрос от народните представители проф. Светла Бъчварова и Николай Пенев.
 
Председателят на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я) Божидар Петков съобщи пред Фермер.БГ в края на април, че от „Напоителни системи“, клон „Долен Дунав“ оказват натиск върху стопаните да платят и загубите на вода, изтекла от амортизираните съоръжения по пътя до напояваните полета.
 
„По информация, подадена от „Напоителни системи“  ЕАД, поливният сезон за 2018 г. започва в началото на месец април след заявки от водоползвателите и съгласно разрешителните за водоползване“, казва министър Порожанов в своя отговор.
 
Неговата информация е, че заради дъждовното време през март и април за повечето култури не са подавани заявки за напояване. За площите, засети с ориз, са сключени договори и след първите заявки от 22 април е подадена вода за напояване.
 
„Вследствие на възникнала авария в преносната мрежа, с един ден е забавено подаването на вода за напояване в клон „Долен Дунав“, посочва министърът.
 
 
Румен Порожанов дава и разяснения за цената за напояване през тази година. Той припомня, че тя включва два компонента - за напоявана площ и за доставен обем вода, като цената за напоявана площ се заплаща еднократно - само при първа поливка.
 
„По този начин всички водоползватели, подаващи заявки за повече от една поливка, за всяка следваща поливка заплащат само доставения обем вода, като получената крайна цена за услугата „Доставяне на вода за напояване“ остава на нива от 2017 г.“, коментира министърът. В неговия отговор са посочени и конкретните цени за напояване през тази година по райони - виж тук
 
Според изнесените от Румен Порожанов данни, през 2017 г. „Напоителни системи" ЕАД е подало 274.411 млн. куб. метра вода за напояване, от които 252.238 млн. куб. метла за ориз и 22.172 млн. куб. метра за полски култури и трайни насаждения. Приходите на дружеството от услугата „Доставка на вода за напояване“ за миналата година са 10.475 млн. лева.