Министерството на земеделието публикува списък на проектните предложения по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“, които не са допуснати на следващ етап – техническа и финансова оценка. 

Приемът на подмярка 16.4 е на крачка от спиране?

Общият брой на подадените проектни предложения е 50 на стойност 18,1 млн. евро. Определеният бюджет на приема е 20 млн. евро, като 2 млн. евро от тях ще бъдат насочени за целева подкрепа за сектор  „Животновъдство“, свързана със здравословното състояние на животните.

От тези 50 проекта обаче 20 са предложени за отхвърляне на етап оценка на административно съответствие и допустимост. Тези кандидати могат в едноседмичен срок от уведомяването в ИСУН да възразят писмено пред Ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014-2020.

Мярката за агроиновации беше отворена от 17 октомври 2019 г., а срокът беше удължен до 17 февруари тази година поради факта, че три дни преди крайната дата нямаше подаден нито един проект. 

По нея можеха да кандидатстват оперативни групи, учредени като дружества по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Задължително в тях е участието на поне един земеделски стопанин и един член от научни институти и висши училища.