Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими за неговия вид и размер, се изпълняват зелените изисквания. Въпреки че зеленото плащане се отпуска за изпълнението на екологични изисквания, зелено плащане се дава само за допустимите площи по СЕПП. 

Зелените изисквания са 3:

- диверсификация на културите;

- запазване на постоянно затревените площи;

- поддържане на 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи. 

 

Диверсификация на културите

Стопанство с обработваема земя между 10 и 30 ха трябва да има поне 2 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя.

Стопанство с обработваема земя над 30 ха следва да има поне 3 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя, а двете основни култури – не трябва да са повече от 95% от обработваемата земя.

 

Изискването за диверсификация не се прилага, когато:

- повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производството на треви или други тревни фуражи, оставена е под угар или е обект на съчетаване на тези употреби, при условие че обработваемата земя, която не се използва за тези употреби, не надхвърля 30 хектара;

- повече от 75 % от земеделската площ е постоянно затревена площ, се използва за производството на треви или други тревни фуражи, или за производството на култури под вода, или е обект на съчетаване на тези употреби, при условие че обработваемата земя, която не се използва за тези цели, не надхвърля 30 хектара;

- Обработваемата земя в стопанството е до 10 ха;

- Кандидатът за подпомагане е бенефициент по схемата за дребни земеделски стопани.


Важно!

Наличието на различните култури и техният дял на полето ще бъде проверено в периода 15 май – 15 юли 2015 г. В този период следва да са налични всички култури (или поне ясно различими остатъци от културите), с които изпълнявате изискването за диверсификация. 
 

Запазване на постоянно затревените площ (ПЗП)

Постоянно затревените площи в зони по НАТУРА 2000, са включени в рамките на слой „Екологично чувствителни ПЗП”. Те не трябва да бъдат разоравани или преобразувани.

За запазване на дела на постоянно затревените площи в страната, което е изискване съгласно регламента за директните плащания, и в съответствие с чл.33а, ал.3 от ЗПЗП, МЗХ създава слой „Постоянно затревени площи“, който се одобрява със заповед на министъра на земеделието и храните. Площите, които са включени в слоя не могат да бъдат разоравани и преобразувани и могат да бъдат заявявани за директни плащания само като постоянно затревени площи.

Стопанства, които нямат постоянно затревени площи, са изключени от задължението за прилагане на това изискване. 

 

Екологично насочени площи (ЕНП)

Стопанство с обработваема земя над 15 ха трябва да поддържа поне 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи (земя, оставена под угар; тераси; особености на ландшафта; буферни ивици; ивици допустими площи по краищата на гори; площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация; площи с междинни култури или зелена покривка; азотфиксиращи култури).

 

Изискването за екологично насочени площи не се прилага, когато:

- повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производство на треви или други тревни фуражи, представлява земя, оставена под угар, която е засята с бобови култури, или съчетава тези употреби, при условие че обработваемата площ, която не се използва по посочените начини, не надхвърля 30 хектара;

- повече от 75 % от земеделската площ, отговаряща на условията за подпомагане, представлява постоянно затревена площ и се използва за производство на треви или други тревни фуражи или е засята с култури под вода през значителна част от годината или през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби, при условие че обработваемата площ, която не се използва по посочените начини, не надхвърля 30 хектара;

- Обработваемата земя в стопанството е до 15 ха;

- Кандидатът за подпомагане е бенефициент по схемата за дребни земеделски стопани. 
 

Важно!

За целите на изпълнение на изискването за екологично насочени площи върху парцелите, декларирани като угар, не трябва да има производство в периода 1 януари – 15 юли 2015 г.

 

Като ЕНП се признават площи, които отговарят на следните изисквания:

- Обработваема земя, оставена под угар, на която не се произвежда земеделска продукция;

- Тераси;

- Особености на ландшафта, включващи:

- живи плетове или обрасли с дървесна растителност ивици с широчина до 10 м;

- отделни дървета с корона с диаметър не по-малък от 4 м;

- дървета в редица с корона с диаметър не по-малък от 4 м. Разстоянието между короните не надхвърля 5 м.;

- дървета в група, като същите са свързани от застъпващи се корони и полски горички, като максималната площ и в двата случая е 0.3 хa;

- синори (полски граници) с широчина между 1 и 20 м, върху които не се произвежда земеделска продукция;

- езерца с размер до 0.1 ха, които включват в размера си разположената по протежението на водата ивица крайбрежна растителност с ширина до 10 м. Резервоарите от бетон или пластмаса не се считат за екологично насочени площи;

- канавки с максимална широчина 6 м., включително открити водни течения за целите на напояването или отводняването. Каналите с бетонни стени не се считат за екологично насочени площи;

- Буферни ивици с широчина от 1 м. до 10 м., разположени по протежение на водни басейни;

- Ивици допустими площи с широчина от 1 м. до 10 м. по краищата на гори;

- Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация;

- Площи с междинни култури или зелена покривка;

- Площи с азотфиксиращи култури.

 

В зависимост от вида на ЕНП и тяхната екологична стойност, при изчисляване на размера на площите, се прилагат следните коефициенти за преобразуване и тегловни коефициенти: 

Ръководство за фермерите по схемите за директни плащания и преходна национална помощ

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!