Земеделските стопани със задължения по действащи договори за ползване на земеделски земи, собственост на държавния поземлен фонд (ДПФ), трябва незабавно да ги платят. Това напомнят от Областна дирекция „Земеделие“ в Добрич. 
 
 
Земеделските стопани, страни по договори с предмет имоти от ДПФ, трябва да внесат арендните плащания по тях, дължими към 1.10.2018 г. Към тази дата следваше да бъдат заплатени втора вноска за стопанската 2017/2018 г. и първа вноска за стопанската 2018/2019 г.
 
С оглед на това тези от земеделските стопани, които не са предприели действия по заплащане на дължимите вноски, следва да ги заплатят незабавно. От ОДЗ-Добрич припомнят, че понастоящем тези ползватели се намират в условията на неизпълнение на договорно установено задължение и в тази връзка съответната областна дирекция е законово оправомощена и започва принудително събиране на вземанията по реда на Гражданско-процесуалния кодекс, както и мерки по прекратяване на договорните отношения.
 
Разсрочване на дължимите вноски е възможно единствено при получено писмено съгласие на министъра на земеделието, храните и горите, след отправено от страна на ползвателя, чрез съответната областна дирекция, писмено предложение. В този случай, при неспазване на утвърден от страна на министъра на земеделието, храните и горите график за плащане на арендните вноски, в едно с дължимите лихви, областната дирекция ще предприема незабавно действия по принудително събиране на вземането по съответния договор и прекратяването му.
 
Справки относно размера на дължимите плащания и законната лихва, можете да извършите в съответната областна дирекция.