От 17 декември 2018 г. до 15 януари 2019 г. пчеларите могат да подават заявления за държавна помощ de minimis в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). Бюджетът на помощта е 3,5 млн. лева. Това реши Управителният съвет на ДФЗ на своето редовно заседание днес, 5 декември.
 
 
Помощ ще получат пчеларите, които притежават минимум 20 пчелни семейства и през 2018 г. са реализирали качествен пчелен мед в съответствие със Закона за пчеларството и Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека.
 
Финансовата подкрепа е част от годишния разход за подхранване на пчелно семейство и има за цел да компенсира направените от пчеларите разходи за зазимяването и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед, обясниха от ДФЗ.
 
Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2016 г.– 2018 г.). 
 
 
Помощта ще се отпуска на земеделски стопани, които се занимават с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които са регистрирани земеделски стопани, по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
 
Размерът за подпомагане на пчелно семейство ще бъде определен след приема на заявленията за кандидатстване за помощта, който ще приключи в средата на януари догодина.
 
Срокът за изплащане на средствата ще бъде определен след вземане на решение от УС на ДФЗ през 2019 г. и утвърждаване на бюджета за държавни помощи за 2019 г. Информация за помощта de minimis за пчелари е публикувана и на сайта на ДФЗ.