Паленето на стърнища у нас е забранено с няколко закона, но наред с глобите до 12 000 лв. е възможна и друга тежка санкция - лишаване на стопанина от полагащите му се директни плащания и други субсидии.
 
 
Общата сума на санкциите, наложени на бенефициерите за неспазване на Национален стандарт 6 – Забранява се изгарянето на стърнища, за 2017 и 2018 г. възлиза на 41 103 лв., съобщи за Фермер.БГ пресслужбата на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
 
Оттам уточниха, че на контрол за спазването на тази забрана всяка година подлежат между 450 и 550 земеделски стопанства от всички региони на страната. Контролната извадка се формира от земеделски стопанства, в които се отглежда някоя от зимните или пролетните житни култури със слята повърхност – пшеница, ръж, тритикале, овес и ечемик, чиито следжътвени остатъци формират така нареченото стърнище.
 
При проверките на място през последните две години в 12 земеделски стопанства са установени практики, свързани с изгаряне на стърнища от посочените култури и съответно нарушение на стандарта. Общо наложената санкция на тези фермери е 41 103 лв.
 
 
Предприетите мерки са в рамките на системата за контрол и санкции по кръстосаното съответствие, част от която е Националният стандарт 6. ДФЗ разясни какви са общите правила и как работят те. Ето ги:
 
Системата за кръстосано съответствие се прилага в България от годината на присъединяването на страната към ЕС. Системата интегрира в Общата селскостопанска политика (ОСП) основни стандарти, свързани с околната среда, изменението на климата, доброто земеделско и екологично състояние на земите, общественото здраве, здравето на животните и растенията и хуманното отношение към животните.
 
Кръстосаното съответствие има за цел да допринесе за развиването на устойчиво селско стопанство чрез по-добра осведоменост на бенефициерите относно необходимостта от зачитане на тези основни стандарти. Тя също така цели да направи ОСП по-адекватна на обществените очаквания чрез подобряване на съгласуваността на тази политика с политиките относно околната среда, общественото здраве, здравето на животните и растенията и хуманното отношение към животните.
 
 
За сегашния програмен период на ОСП 2014-2020 Регламент (ЕС) № 1306/2013 установява рамка, в която всяка държава членка трябва да приеме национални стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС), като вземе предвид специфичните характеристики на областите, включително почвено-климатичните условия и съществуващите системи за земеделие. 
 
В България стандартите за ДЗЕС се определят със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. От 2015 г. се прилагат изискванията съгласно Заповед № РД09-122/23.02.2015 г., която е публикувана на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите –  http://www.mzh.government.bg.
 
Националните стандарти за ДЗЕС са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици или ползватели на земеделски земи, които получават подпомагане по схемите за директни плащания, съгласно приложение I от Регламент (ЕС) № 1307/2013, плащания по мерки от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България, в съответствие с чл. 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, както и годишни премии съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 по следните мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР):
 
1) Член 21, параграф 1 Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите 
 
2) Член 28 Агроекология и климат 
 
3) Член 29 Биологично земеделие 
 
4) Член 30 Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите 
 
5) Член 31 Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения 
 
6) Член 33 Хуманно отношение към животните 
 
7) Член 34 Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите
 
 
Всяка година ДФЗ извършва проверки на място по отношение на националните стандарти на най-малко 1% от общия брой на бенефициерите, подали заявление по посочените по-горе схеми и мерки на ОСП, в качеството си на компетентен контролен орган.
 
По силата на чл. 99 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, когато бъде установено неспазване на правилата за кръстосано съответствие се прилага намаление на цялата сума на плащанията, които са предоставени или предстои да се предоставят на земеделския стопанин по заявленията за помощ, които той е подал или ще подаде в течение на календарната година на констатацията. 
 
При небрежност и нарушение на правилата за кръстосано съответствие процентът на намалението не надвишава 5%. В случаите на повторно несъответствие - 15%, а при умишлено несъответствие процентът на намалението е не по-нисък от 20% и може да доведе до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане в продължение на една или повече календарни години.