От 15 до 31 юли животновъдите ще могат да кандидатстват за подпомагане по нова схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“. Документи ще се приемат в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта.

Регистрацията по член 137 – на границата между два закона

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е в размер до 90 000 лева. 

Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за изграждане на стационарни кланични пунктове и/или за закупуване на мобилни такива за добив и транжиране на месо от собствени едри преживни животни и/или дребни преживни животни. 

Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Бюджет на помощта за 2020 г. е в размер на 2,5 млн. лв., който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване. 

От ДФЗ припомнят, че целта на държавната помощ е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално – да намалят производствените разходи или подобряване и пренасочване на производството.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 години назад, считано от датата на кандидатстване, които отглеждат ЕПЖ и/или ДПЖ.

Приемът е отворен и за организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието.

Указанията за прилагане на схемата за държавната помощ и документите към нея са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.